Historisk arkiv

Utvidet rett til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt nye forskrifter som utvider retten til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter.

De nye forskriftsreglene følger opp punktet i Granavolden-plattformen om å styrke retten til nemndmøtebehandling i saker som gjelder troverdigheten ved en konvertering, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Begrunnelsen for de nye reglene er at saker om konvertering ofte byr på særskilte bevismessige utfordringer, knyttet til å klarlegge en persons indre religiøse overbevisning.  

–Sakene berører ofte trossamfunn i Norge som føler et særskilt ansvar for sine medlemmer, og det er viktig for tilliten til myndighetenes praksis og vurderinger å styrke retten til nemndmøtebehandling og vitneføring i disse sakene, sier Mæland.

Konkret innebærer det nye forslaget at det skal gis rett til nemndmøtebehanding i asylsaker hvor ett av vurderingstemaene er troverdigheten av anførsler om skifte av religion, med mindre særlige grunner taler imot det. Det gis også en tydeligere rett enn i dag til å føre vitner i denne typen saker.

De nye reglene trer i kraft 1. august i år.

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (lovdata.no)