Historisk arkiv

Veileder om behandling av taushetsbelagte opplysninger i forvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et utkast til en veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen. Målet er å sørge for at viktig informasjon blir delt mellom offentlige etater. For eksempel i saker om barn og unge, og radikalisering.

I veilederen er det er lagt stor vekt på å få fram når man har plikt eller rett til å dele opplysninger som i utgangspunktet er omfattet av taushetsplikt.

– Reglene om taushetsplikt internt i forvaltningen er kompliserte, og selv i saker hvor forvaltningen har plikt til å dele informasjon, så kan det glippe. Dette er uheldig særlig i saker som gjelder barn og unge, eller radikalisering og utenforskap. Departementet har derfor laget en praktisk veileder som vi sender på høring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 

Behovet for å kunne dele opplysninger gjelder generelt i forvaltningen, men har vist seg særlig viktig på områder som kriminalitetsbekjempelse, tiltak rettet mot barn og unge og tiltak mot radikalisering og utenforskap. Ofte vil en rekke etater være involvert i slike prosjekter, og delingsbehovet kan da være stort.  

Veilederen er tverrsektoriell og tar for seg taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett innenfor det meste av forvaltningen. Både generelle og mer sektorspesikke regler omtales. 

Gjennom høringen skal etatene og andre kunne komme med innspill. Veilederen vil bli ferdigstilt etter at høringen er gjennomført og eventuelle endringer innarbeidet. 

–  Vi må gjøre det enklere for offentlige etater å utveksle opplysninger seg imellom. I dag sender vi en praktisk veileder om dagens regler på høring, men vi jobber også med å endre regelverket. I august 2020 foreslo regjeringen endringer i forvaltningsloven for blant annet å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.