Historisk arkiv

Vil ha klarere og tydeligere regler for å inndra utbytte fra gjengkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i straffelovens kapittel om inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. Endringene vil gjøre reglene klarere og lettere å bruke, og på den måten kunne bidra til mer effektiv inndragning av utbytte fra kriminalitet.

–  Å ta fra de kriminelle gjengene pengene, de dyre bilene og andre statussymboler som stammer fra kriminalitet er kanskje det som svir mest. Dagens regler er ikke klare og tydelige nok, og regjeringen foreslår nå regler som er enklere å bruke i praksis, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I 2019 ble det nye Straffelovrådet etablert, og fikk i oppdrag å se på gjengkriminalitet. Straffelovrådet har undersøkt dagens regelverk for inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Rådet konkluderer med at dagens regelverk i hovedsak er dekkende, men at utfordringen først og fremst er at reglene på noen punkter oppfattes som uklare. De gir for lite konkret veiledning om hva som kan inndras og i hvilke situasjoner. Slike uklarheter kan gjøre praktiseringen av regelverket utfordrende. 

Klarere regler om kjøperens ansvar

–  Nå har vi omformulert lovteksten slik at det fremgår klart at utbytte som er solgt videre kan inndras hos kjøperen selv om kjøperen ikke visste hvilken handling utbyttet stammer fra – det holder at kjøperen forstod eller burde forstått at det var tale om utbytte fra en eller annen kriminell handling, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Konkret foreslår regjeringen for det første å klargjøre regelen om såkalt utvidet inndragning, som åpner for inndragning uten at man trenger å identifisere hvilke kriminelle handlinger utbyttet stammer fra. Blant annet vil bestemmelsens anvendelsesområde gå klarere frem av lovteksten. For det andre foreslås det å presisere at utbytte som er solgt videre kan inndras hos kjøperen selv om kjøperen ikke visste hvilken handling utbyttet stammer fra – det holder at kjøperen forstod eller burde forstått at det var tale om utbytte fra kriminalitet. For det tredje foreslås det klarere regler om hvem inndragning kan foretas hos når utbyttet ikke tilhører lovbryteren.

– I kampen mot gjengkriminalitet må vi snu hver stein. I dag foreslår vi tydeligere regler, tidligere har vi foreslått at retten kan forby deltakelse i gjenger og samtidig jobber vi med forebygging. Målet er å gjøre det minst mulig attraktivt å være med i en gjeng, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på å følge opp de resterende forslagene i NOU 2020: 10 sammen med forslagene i Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning (konfiskasjon), som for tiden er på høring.