Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 10. februar 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kjære alle sammen, god onsdag.

Vi har siden 12. mars hatt blandt de strengeste innreiseregimene i hele Europa.

Vi har siden nyttår strammet ytterligere til, og 29. januar stengte vi i praksis stengte grensene for alle som ikke er bosatt i Norge eller jobber i helsevesenet langs grensen til Sverige og Finland.

Dette har store konsekvenser for mange familier og enkeltpersoner som ikke får møte sine nærmeste.

Så har dette selvsagt enorme konsekvenser for norsk arbeids- og næringsliv.

Mange norske bedrifter er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft, og uten den tilgangen vil det gå utover de norske arbeidsplassene.

Pågående prosjekter og investeringer vil bli utsatt, og mange kan miste jobben.

Men vi er i en situasjon hvor pandemien har tatt en ny retning med muterte virus som smitter flere og raskere.

Det betyr at vi ikke nå kan gå tilbake til det regimet vi hadde, fordi vi står overfor et mer smittsomt virus enn tidligere.

Vi må sørge for å ha kontroll og begrense smitten så mye som mulig. Og da betyr det også å begrense importsmitte.

**

Siden nedstengingen 29. januar har vi vært i dialog med næringslivet, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, for å få oversikt over konsekvensene og diskutere mulige løsninger fremover.

Ikke bare for de neste to ukene, men også i et lengre perspektiv.

Vi har også bedt FHI og Helsedirektoratet om faglige råd, og de helsefaglige anbefalingene er tydelige:

Smittesituasjonen i Norge og særlig ellers i Europa tilsier at vi fortsatt må begrense antallet som reiser til Norge så mye som vi kan.

Derfor har regjeringen besluttet å videreføre de strenge innreiserestriksjonene, i første omgang til og med 28. februar.

**

Men vi gjør noen mindre endringer:

For det første så ser vi at noen bedrifter har et akutt behov for å få inn enkeltpersoner som kan defineres som strengt nødvendig næringskritisk personell.

Dette er ingen generell lettelse, men en forståelse for at det i noen næringer kan være slik at det bare er visse enkeltpersoner som f.eks. kan reparere en maskin.

Derfor har Nærings- og fiskeridepartementet fått i oppdrag å etablere en svært snever søknadsbasert ordning, en sikkerhetsventil.

Det jobbes med å utarbeide kriterier og retningslinjer, og vi tar sikte på at ordningen vil være i drift fra 20. februar.

Så vil vi selvsagt i tiden fremover også vurdere ytterligere lettelser.

Vi skal ha en god dialog med partene i næringslivet, men lettelser må skje kontrollert, og det kan ta tid.

**

Parallelt med reglene for innreise, så har vi også sett et behov for å stramme inn i unntakene fra karantenehotell.

Hovedregelen er at alle som ikke har et egnet sted, skal på karantenehotell.

Så har utenlandsk arbeidskraft kunnet gjennomføre karantenen på et egnet sted som arbeidsgiver stiller til rådighet.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet har vist at dette i for mange tilfeller ikke fungerer i henhold til reglene.

Derfor arbeider vi nå med å innføre en ordning hvor innkvartering som arbeidsgivere sørger for må forhåndsgodkjennes for å kunne tas i bruk.

Vi vil raskt komme tilbake med mer informasjon om hvordan denne ordningen blir.

Om det ikke foreligger godkjenning, så må altså karantenen gjennomføres på karantenehotell.

**

Vi gjennomfører også en presisering i reglene for hvem som kan gjennomføre karantene sammen, altså på samme sted uten krav om enerom, eget bad og eget kjøkken for hver enkelt person.

Arbeidstilsynet har gitt uttrykk for at denne unntaksregelen misbrukes av personer som hevder å bo sammen i utlandet uten at dette er tilfelle.

Dette endrer vi nå, gjennom å presisere at det med ordet «husstand» menes personer i nær familie som bor sammen i hjemlandet.

Andre må altså ha forhåndsgodkjent egnet bolig om en ikke skal på karantenehotell. 

Obligatorisk testing, reiseregistrering og karantene vil fortsett gjelde for de som er unntatt de strenge innreiserestriksjonene.   

**

Vi gjør også et lite, men viktig unntak for barn som daglig pendler over grensen til Norge for å gå på skole. Selv om det for mange er digital undervisning, så har vi sett eksempler på yrkesfagselever som ikke får undervisningen sin på grunn av stengte grenser.

Disse barna skal selvsagt få gå på skole. Disse reglene endres fra og med førstkommende mandag.

**

La meg også få understreke at det er svært viktig at de få personene som reiser til Norge nå, faktisk tester seg og overholder karanteneplikten. 

Det vil bli tatt stikkprøver av testing ved utvalgte grensestasjoner, og det er verdt å minne om at det er straffbart å lyve på innreiseskjemaet, det er straffbart å unngå test på grensen uten god grunn, og det er straffbart å bryte karantenen.

Og helt avslutningsvis: Den største gruppen reisende til Norge er nå svenske og finske helsearbeidere som dagpendler til jobb i Norge. Den nest største gruppen er folk som bor i Norge.

Derfor er det verdt å gjenta vår tydelige anbefaling om ikke å foreta reiser som ikke er strengt nødvendig.

med det gir jeg ordet til Bent Høie.