Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 13. januar 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God onsdag ettermiddag, alle sammen,

 

De siste dagene har det blitt mye snakk om situasjonen på grensene våre.

La meg derfor starte med å si at Norge er et av landene i Europa med de strengeste reglene for innreise og testing.

Dette har hatt effekt, regjeringen har prioritert å få på plass et testregime og kontroller på grensene så fort som mulig.

Det betyr at vi i stedet for å vente på å få på plass et helt perfekt system, har ønsket å komme i gang og heller forbedret systemet fortløpende – fremfor altså å vente.

Så skjønner jeg at det kommer reaksjoner på at folk reiser inn i landet uten å teste seg.

Det reagerer jeg også på.

Det er et lovpålagt krav at reisende tester seg ved grensestasjonene eller senest 24 timer etter ankomst.

Og det er altså straffbart å ikke følge disse reglene.

Så er det også slik at vi nå ser at risikoen for importsmitte øker, og derfor iverksetter vi enda flere tiltak.

Vi skal ha bedre kontroll og vi skal begrense importsmitten ytterligere.

Det stilles allerede krav om å fremvise negativ koronatest som er tatt i løpet av de 72 siste timene før ankomst.

Alle reisende må også registrere navn og kontaktopplysninger, slik at de kan følges opp i bostedskommunene og Arbeidstilsynet.

Med få unntak så skal også alle innreisende i karantene.

Vi ønsker at alle reisende skal teste seg på grensen, og vi jobber derfor nå med å styrke testkapasiteten på grenseovergangene.

Helsedirektoratet vil be alle ankomstkommuner om å øke testekapasiteten betydelig.

Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen vurdere å innføre obligatorisk test på grensen. Det vil si at 24-timersgrensen fjernes, og føre til at alle innreisende må teste seg ved grensen.

***

Så har vi fått tilbakemeldinger på at det kan være krevende for kommuner å følge opp innreiseregistreringen, og å kontrollere om reisende som kommer til kommunen har testet seg og gått i karantene.

Det lytter vi til.

For å bistå kommunene vil regjeringen derfor etablere et eget nasjonalt telefonsenter som får i oppdrag å følge opp alle reisende.

Senteret skal beherske flere språk, og skal

lette kommunenes arbeid med å redusere importsmitte og hindre spredning av muterte virus. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å opprette senteret, og vil nå ansette om lag 160 personer som trengs til dette arbeidet.

***

Regjeringen vil dekke kommunenes kostnader, til testing av reisende slik at ventetiden blir under én time.

Det er bevilget 650 millioner til dette formålet i 2021, som inkludert testing i karantenehoteller.

Kommunene har også fått om lag 320 millioner til å drive kontrollvirksomhet.

Jeg oppfordrer kommunene til å ta stikkprøver for å sjekke om innreisende faktisk har tatt koronatest og overholder karantenen.

De som ikke lar seg teste innen 24 timer risikerer saftige bøter.

Opp mot 20 000 kroner er vanlig for brudd på forskriften

Utlendinger med falske attester på negativ covid-19-test vil ikke bare bli bortvist, men bøtelagt.

Dette vil føre til at flere følger testregimet.

***

La meg så si noe om innreiseregistreringen:

Alle som passerer grensen, også norske statsborgere, skal som hovedregel registrere seg i det digitale reiseregisteret som ble opprettet 2. januar.

Erfaringen så langt er at ikke alle som kommer til grensen har fylt ut dokumentasjon for innreise.

Det er også for mange som benytter papirskjema fremfor elektronisk innreiseregistrering.

Vi skal selvsagt bort fra papirskjema.

DSB ser nå på hvordan registreringen kan gjøres elektronisk for samtlige reisende.

Vi jobber dessuten med å bedre den digitale løsningen slik at det blir umulig å komme videre i skjemaet uten å oppgi fullstendige opplysninger.

Det vil effektivisere kommunens arbeid med smittesporing og gjøre det enklere å følge opp at innreisende faktisk gjennomfører pliktig testing.

Det har også vært behov for å gjøre skjemaet tilgjengelig på flere språk. Per i dag er det det digitale registreringsskjemaet tilgjengelig på seks språk: Norsk, engelsk, russisk, polsk, lituaisk og rumensk.  

Vi jobber fortløpende med å få inn flere språk.

***

Til slutt noen ord om høringsforslaget om portforbud.

Det har, som forventet, vekket mye debatt.

Jeg har sagt det før og sier det igjen: Det er per i dag ikke aktuelt å innføre portforbud.

Det er heller ikke gitt at vi faktisk kommer til å fremme et lovforslag til Stortinget.

Men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy vi ser at kan bli brukt i kampen mot pandemien.

Det er derfor vi har sendt dette forslaget på høring, som altså har tre ukers høringsfrist.

Og med det gir jeg ordet til…