Historisk arkiv

Vurderer bosettings­kravet på nytt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

«Bosatte må få slippe inn i landet», skriver Aftenposten i sin leder 29. april om EØS-borgere som på grunn av innreiserestriksjoner, ikke slipper inn igjen i Norge. I en sak 4. mai er det flere parter som er kritiske til den norske praksisen.

Strenge innreiserestriksjoner har vært nødvendige for å hindre importsmitte, men det tas nå en ny vurdering om bosettingskravet.

I utgangspunktet åpnes det nå kun for innreise for utlendinger som er bosatt i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

For å ha en effektiv kontroll på grensen ble bosettingskravet knyttet til at man er folkeregistrert som bosatt. Det vises til at utlendinger som skal bo i Norge i mer enn seks måneder, skal folkeregistrere seg som «bosatt».

Denne innstrammingen er blitt kommunisert tydelig og gjentatte ganger. Samtidig ble det presisert at det må tas hensyn til at man skal ha mulighet til å innrette seg etter gjeldende regelverk. Dessuten at det i tiden like etter at regelverket trådte i kraft, kunne gjøres unntak av «særlig grunner» for utlendinger som befant seg i utlandet da innstramningen trådte i kraft.

Praksisen er det nå stilt spørsmål ved, blant annet av norske jurister og ESA, EFTAs overvåkingsorgan.

Regjeringens utgangspunkt er selvfølgelig at norsk regelverk og praksis skal være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser. Samtidig er det ikke åpenbart akkurat hvor de EØS-rettslige grensene skal trekkes i dette tilfellet. Vi har ikke har hatt en slik pandemi i nyere tid. Det er begrenset med rettspraksis og tolkningsuttalelser å se hen til.

EØS-avtalen har regler som åpner for at det ut fra hensynet til folkehelsen kan gjøres inngrep i rettigheter som ellers ville gitt rett til innreise. Det er også lagt til grunn av EU at covid-19-pandemien kan begrunne restriksjoner i retten til fri bevegelighet.

Det er ingen tvil om at innreiserestriksjonene har store konsekvenser for dem som rammes, på samme måte som andre smitteverntiltak som er innført i forbindelse med covid-19-pandemien. Konsekvensene blir også større jo lenger tiltaket varer. Det må derfor fortløpende vurderes om tiltakene er nødvendige og forholdsmessige.

Vi har derfor besluttet å foreta en fornyet vurdering av eventuelle lettelser i vilkåret knyttet til hvem som anses bosatt i Norge og dermed har rett til innreise. Utfallet av denne vurderingen vil bli gjort kjent om kort tid.