Historisk arkiv

500 nye studieplasser til universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen, sammen med KrF og Venstre, har i forbindelse med behandlingen av RNB satt av midler til opprettelse av om lag 500 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

-Regjeringen legger vekt på at studieplassene skal bidra til å skape et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv og en effektiv offentlig sektor, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Det er og tatt hensyn til at reduksjon i offshore aktivitet og fallet i oljeprisene har medført særlige behov for omstilling og ny kompetanse i arbeidslivet på Vestlandet.

-Hovedvekten av studieplassene som tildeles er innenfor helse (170 studieplasser) og teknologi og realfag (214). Når studieplassene er fullt utbygget med alle kull i løpet av 2019, vil det totalt utgjøre i underkant av 1 800 studieplasser, avslutter Haugstad.

Vedlagt tabell viser fordeling av studieplasser til den enkelte institusjon. I tildelingsbrevet til universiteter og høyskoler vil det framkomme en mer detaljert fordeling.

Fordeling studieplasser RNB.pdf