Historisk arkiv

Nyheter

Foreslår nye regler for opprykk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å endre reglene for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Målet er å gi universitetene og høgskolene større mulighet til å planlegge sin faglige utvikling og heve den akademiske standarden.

– Vi vil endre reglene slik at universitetene og høgskolene får innflytelse over hvilke kompetansekrav som skal stilles til stillinger og kontroll over bedømmingsprosessene ved opprykk til en høyere stilling. I praksis innebærer det at institusjonene bare forpliktes av opprykksvurderinger som er gjennomført i regi av egen institusjon, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forslaget som regjeringen i dag sender på høring, er en del av arbeidet for å få en personalpolitikk ved universiteter og høyskoler som i større grad er tilpasset det mangfold som sektoren er forventet å utvikle. Det er behov for å ha en personalpolitikk som i høyere grad enn i dag er tilpasset den enkelte institusjons oppgaver og ambisjoner.

Regjeringen foreslår blant annet følgende endringer:

I dag kan du rykke opp til et høyere stillingsnivå – for eksempel fra førsteamanuensis til professor – på bakgrunn av vurderingen til en bedømmingskomité ved en annen institusjon enn den du jobber ved. Med nye regler må vurderingen gjøres av en komité som er oppnevnt eller godkjent av universitetet eller høgskolen du jobber ved.

I dag er det slik at når ledige stillinger på lavere nivå enn førstelektor og førsteamanuensis kunngjøres, opplyses det om at det er adgang til å søke om opprykk til høyere stillinger. Denne bestemmelsen oppheves fordi institusjonene kan velge å utlyse med flere alternative stillingsnivå.

I dag må man kun oppfylle minimumskravene i forskriften for å rykke opp til ny stilling. Med nye regler kan institusjonene fastsette generelle stillingskrav til de forskjellige stillingstypene utover minimumskravene.

Det er i dag to karriereløp: Professorløpet basert forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og dosentløpet basert på praksisrettet forskning og utvikling. Dagens overgangsordninger mellom de to løpene oppheves fordi de svekker den strategiske og faglige ledelsen ved universitetene og høgskolene.  

Nytt er det også at ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling for å kunne søke om opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis.

Lenke til høringen