Historisk arkiv

KD følger opp private høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har i høst stilt flere spørsmål om departementets oppfølging av tilskudd til de private høyskolene NITH, Westerdals og NISS.

Disse høyskolene ble i 2014 slått sammen til Westerdals Oslo ACT. I den forbindelse ble 105 mill. kroner i salgsvederlag overført til eierselskapet Anthon B. Nilsen utdanning AS (ABNU). Komiteens spørsmål har også dreid seg om departementets tilsyn og kontroll, og oppfølging av transaksjonene i forbindelse med fusjonen av høyskolene.

Westerdals skole

Komiteen har også stilt spørsmål om departementets oppfølging av Riksrevisjonens forvaltning av tilskuddene til private høyskoler, som startet høsten 2013. Resultatene av revisjonen ble presentert for Stortinget i oktober 2014 i Dokument 1 (2014-2015). Departementet har fulgt opp Riksrevisjonens kommentarer og anbefaling. En del av oppfølgingen innebærer etablering av en ekspertgruppe for å gå igjennom regelverket for private høyskoler. Ekspertgruppens rapport Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste anbefaler bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode. Departementet følger nå opp dette, og tar sikte på å sende forslag til nytt regelverk på høring våren 2016.

Departementet har stilt Westerdals Oslo ACT og ABNU flere spørsmål om fusjonen og transaksjonene som lå til grunn for denne. Departementet har kommet til at transaksjonene samlet sett tilførte ABNU kapital som var bygget opp gjennom statstilskudd og studentenes egenbetaling. Dette var i strid med forbudet mot å ta ut utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående. ABNU har kommet til at de økonomiske virkningene skal reverseres gjennom en kapitalforhøyelse. Kunnskapsdepartementet har bedt om en redegjørelse for hvordan denne skal gjennomføres, og hvordan det sikres at midlene ikke på et senere tidspunkt tas ut av selskapet i strid med universitets- og høyskoleloven. Departementet venter nå på svar fra ABNU.

Departementet har også stilt spørsmål om tilskudd til studietilbudet film og tv i perioden 2001-2011. KD avventer en redegjørelse fra Westerdals og vil vurdere den og eventuell videre oppfølging når vi har mottatt svaret.