Historisk arkiv

Ny forskrift om politiattest i barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen endrer forskrift om politiattest i barnehager. Alle som skal jobbe i barnehage må ha attest fra dag én. Barnehagene må også vurdere om anmerkninger i attesten gjør søkere uegnet til å jobbe i barnehage.

– Barn skal ha en trygg og god start på livet i barnehagen. Da er det viktig at ansatte i barnehagene er egnet til jobben. Ny forskrift vil gjøre det enda tryggere for barna. Den gjør det også lettere for foreldre, ansatte og barnehageeiere å vite hvilke regler som gjelder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ny forskrift trer i kraft 1. desember.

Attest fra dag én
Ny forskrift er i hovedsak en oppdatering av gjeldende rett. Personer dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige har fremdeles yrkesforbud i barnehage.

Ny forskrift strammer også inn regelverket på enkelte punkter:

– Personer som jobber mindre enn 14 dager skal ikke lenger slippe å levere politiattest. Alle som jobber i barnehage må ha levert attest før de begynner i jobben, sier Røe Isaksen.

Må vurdere egnethet
Politiattesten gir mer informasjon enn tidligere. Attesten viser om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for sekualforbrytelser mot barn eller voksne. Den gir også informasjon om mishandling i nære relasjoner, vold, ran eller narkotikaforbrytelser.

– Med ny forskrift må barnehageeier vurdere om andre anmerkninger enn seksuelle overgrep mot mindreårige gjør personen uegnet, sier Røe Isaksen.

En ren politiattest på ansettelsestidspunktet er ikke en garanti for at personen er egnet til å jobbe i barnehage, eller ikke begår lovbrudd senere. Den nye forskriften tydeliggjør at barnehager har mulighet til å innhente oppdaterte opplysninger fra politiet om en person som allerede er ansatt.

Se den nye forskriften.