Historisk arkiv

Nyheter

Bekymret for unge utenfor utdanning og arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Presenterte Skills Outlook 2015 i Norge

20 millioner unge voksne i OECD er ikke i utdanning, og søker heller ikke jobb. Antallet unge i denne situasjonen er økende, også i Norge. Det er en gruppe det kan bli krevende å få i arbeid i årene som kommer.

Andreas Schleicher
- Skills Outlook viser at unge utenfor utdanning og arbeidsliv har en høy pris, sier direktør Andreas Schleicher i OECD. Foto: KD

Dette går frem av den ferske rapporten Skills Outlook 2015: Youth, Skills and Employability, som direktør Andreas Schleicher i OECD presenterte i Kunnskapsdepartementet fredag.

Rapporten er den første i en serie som er tenkt publisert annethvert år. Årets rapport handler om hvordan man kan få flere unge voksne inn i arbeidsmarkedet.

Går glipp av store ressurser

- Vi må ta tak i den gruppen unge som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet. Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Skills Outlook viser at unge utenfor utdanning og arbeidsliv har en høy pris. En person som hverken er i utdanning eller arbeid koster samfunnet et tosifret antall millioner kroner i løpet av et liv. I tillegg kommer kostnadene for den enkelte, som er langt vanskeligere å måle i kroner og øre.

- Samfunnet får glipp av store ressurser hvis disse menneskene forblir utenfor arbeidslivet. For å opprettholde velferden i fremtiden, er vi avhengige at hver enkelt av oss får utnyttet sitt potensial, sier Røe Isaksen.

Rangerer Norge

Rapporten inneholder blant annet et ”Skills Scoreboard” som rangerer Norge og en rekke land etter hvordan utdanningssystemet ivaretar befolkningens kompetanse, og hvordan arbeidslivet nyttiggjør seg av den. En rekke av utfordringene i den nye rapporten er kjente problemstillinger fra tidligere publikasjoner fra OECD, som OECDs  Diagnostic Report og Skill Strategy Action Report.

- Regjeringen arbeider med å følge opp OECDs anbefalinger i Skills Strategy Action Report. Partene i arbeidslivet vil bli invitert inn for å bidra til en nasjonal kompetansepolitisk strategi, sier Røe Isaksen.

Viktige mål er å få bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, mer læring i arbeidslivet, og bedre utvikling og anvendelse av voksnes kompetanse. I tillegg arbeider med regjeringen aktivt med å forebygge frafall i videregående opplæring.

- Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen i Norge kan styrkes. Utvalget har hatt sine første møter og er i gang med arbeidet, fortsetter Isaksen.

Faller mellom alle stoler

I tillegg jobber Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

 - En del voksne faller mellom alle stoler i hjelpeapparatet, for eksempel de som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring. Det er kjent fra før, og bekreftes nå av OECD-rapporten, avslutter ministeren.

Les hele rapporten her