Historisk arkiv

Nyheter

Styrking av fagskolestudentenes rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å heve statusen til fagskolestudentene ved å gi dem samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014
Foto: Gjerholm design

– Fagskolestudentene har for lenge blitt stemoderlig behandlet i vårt utdanningssystem. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor foreslår vi å styrke rettighetene til fagskolestudentene. Dette er viktige yrkesrettede utdanninger som Norge trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Det er over 16.000 fagskolestudenter og over 100 fagskoler i Norge. Fagskolene tilbyr utdanninger innenfor en rekke fagfelt. De tre største fagene er helse- og omsorgsfag, maritime fag og tekniske fag. Fagskoleutdanninger er kortere enn studier ved universiteter og høyskoler, og varer fra et halvt år til to år. Det gjør fagskoleutdanningen til et godt alternativ til høyere utdanning. De offentlige fagskolene har om lag 47 prosent av studentene. De andre 53 prosent studerer ved private fagskoler.

Hever statusen

Regjeringen foreslår altså å heve statusen til fagskolestudentene, slik at de får samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler. I dag er det i stor grad opp til hver enkelt fagskole å utforme reglene for studentenes rettigheter og plikter. Det er uheldig, fordi dette kan føre til ulikt regelverk ved fagskolene.

Regjeringen ønsker derfor at alle fagstudentene får like rettigheter og plikter. Det gjelder sanksjoner som bortvisning og utestenging, avleggelse av eksamen og sensurering, og nye regler om hva som anses som fusk og hvordan fuskesaker skal behandles.

Kunnskapsdepartementet (KD) foreslår også at fagskolene skal dekke advokatutgifter i utestengingssaker. KD ønsker dessuten å etablere en nasjonal klagenemnd for fagskolestudentene. I dag behandler den enkelte institusjonen selv studentenes klage. Nå vil studentene få mulighet til å anke visse vedtak til en nasjonal klagenemnd, slik det i dag gjøres for studenter ved universiteter og høyskoler. Departementet foreslår også krav til politiattest og skikkethetsvurderinger for fagskolestudenter.

Utenlandske fagskoler

Regjeringen ønsker en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. NOKUT får ansvaret for denne godkjenningen. Dette vil gjøre det enklere for norske arbeidsgivere å vurdere en utenlandsk fagskoleutdanning. Det skal også bli enklere å vurdere fritak for søkere med fagskoleutdanning fra utlandet, slik at de kan studere videre i Norge. Dette vil blant annet hjelpe norske fagskolestudenter i utlandet.

Et sentralt forslag i NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg var styrking av studentenes rettigheter. Det er bred enighet om forslaget i høringen av NOUen. Resten av NOUen skal følges opp i stortingsmeldingen om fagskolene i 2016.

– Vi mener at summen av disse forslagene vil styrke fagskolestudentenes rettigheter. Forslaget er uavhengig av den kommende meldingen til Stortinget om fagskolene i 2016. Vi kommer tilbake til flere tiltak i den Stortingsmeldingen, sier Røe Isaksen.

Høringen har frist 10. november.