Historisk arkiv

Gjennomfører direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fremmer forslag til ny lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, også kalt yrkeskvalifikasjonsloven.

Forslaget til ny lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) ble fremlagt i statsråd fredag 10 juni. Lovforslaget gjennomfører i Norge EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (direktiv 2005/36/EF), med senere endringer, og da spesielt endringsdirektiv 2013/55/EU.

I dag er yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjennomført i 28 forskjellige forskrifter, og lovforslaget vil forenkle gjennomføringen av direktivet i Norge. Lovforslaget er i hovedsak en fullmaktslov, og de mer detaljerte bestemmelsene vil gjennomføres i forskrift som utarbeides til loven.

Loven gjelder for alle yrker som omfattes av yrkeskvalifikasjonsdirektivet, unntatt for helse- og dyrehelsepersonell. For disse yrkene vil Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet gjennomføre bestemmelsene i endringsdirektivet i eksisterende forskrifter for deres sektorer.

Lovforslaget og forslag til forskrift har vært på en bred høring og departementet mottok 39 høringsuttalelser.

Lovforslaget fremmes nå selv om direktiv 2013/55/EU ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Det forventes at endringsdirektivet tas inn i EØS-avtalen i løpet av sommeren/høsten 2016. Utenriksdepartementet vil fremme en egen proposisjon om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av endringsdirektivet i EØS-avtalen.

Dersom Stortinget slutter seg til lovforslaget vil den nye loven tre i kraft på et tidspunkt etter at Stortinget har gitt samtykke til EØS-beslutningen.

Se lovforslaget.