Historisk arkiv

Gjennomslag for viktige kvalitetstiltak for barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fikk gjennomslag for viktige kvalitetstiltak da Stortinget behandlet barnehagemeldingen i går. Flertallet støtter at barnehagen skal være et sted for læring og lek, og at språkarbeidet skal styrkes.

– Foreldre skal være trygge på at barna får et godt barnehagetilbud, og at de får en god overgang til skolen. Derfor er jeg glad for at regjeringen får tydelig støtte på Stortinget, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Flertall for de fleste forslagene  

Etter behandling av stortingsmeldingen "Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen", fikk regjeringen gjennomslag for langt de fleste av meldingens 30 forslag. 

– Etter debatten som har vært, er det gledelig at flertallet støtter opp om de viktigste forslagene fra regjeringen. Nå har vi et bredt grunnlag for det videre arbeidet med å heve kvaliteten i barnehagen, sier Røe Isaksen.

Læring, lek og mer språk
Av de sentrale forslagene i barnehagemeldingen, får regjeringen støtte for følgende:

  • Barnehagen skal være et sted for både læring og lek.
  • Arbeidet med språk skal styrkes i barnehagen, og det skal blir klarere mål for språkarbeidet.
  • De ansattes norskspråklige kompetanse er helt sentralt for godt språkarbeid i barnehagen, og et krav til de ansattes norskkunnskaper derfor bør lovfestes.
  • Kravet til progresjon i barnehagens innhold skal bli tydeligere i ny rammeplan.

– Vi skal bygge videre på det beste i norsk barnehagetradisjon. Vi skal ikke ha mål for hva barna skal lære i barnehagen, men vi er opptatt av at barna skal ha et godt språklig utgangspunkt, tro på seg selv, kan samhandle med andre og ha lyst til å lære når de begynner på skolen, sier presiserer Røe Isaksen.

Bedre personvern
Regjeringen får også støtte til følgende forslag:

  • Det trengs en lovhjemmel som sikrer barnas personvern, og det er helt nødvendig å ha klare rammer for behandling av personopplysninger.

  • Ny rammeplan bli stille tydeligere krav til barnehagens arbeid for et godt omsorgs- og læringsmiljø og for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i ny rammeplan. 

  • Ny rammeplan skal også tydeliggjøre tilbudet til de yngste barna, og tydeliggjøre og definere barnehagens ansvar for barn med særlige behov.

  • For å sikre barn en god overgang fra barnehage til skole, vil det bli vurdert å lovfeste skolens og barnehagens plikt til å samarbeide om overgangen.

  • Den store satsingen på kompetanseheving og tilrettelegging for faglig påfyll skal videreføres gjennom styrking av Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020.