Historisk arkiv

Styregodtgjørelsene for statlige høyskoler og universiteter er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har lagt vekt på at godtgjørelsen skal gjenspeile styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

Gjennom endringer i universitets- og høyskoleloven paragraf 9-3 femte ledd, er det bestemt at det nå er Kunnskapsdepartementet som skal fastsette godtgjørelse for styremedlemmer ved statlige universiteter og høyskoler. Tidligere fastsatte styrene selv sin godtgjørelse.

Skal være attraktivt

Departementet har i 2016 hentet inn informasjon om nivået på dagens godtgjørelser, og institusjonene har foreslått fremtidig nivå.

Departementet har lagt vekt på at godtgjørelsen skal være på et nivå som reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal bidra til rekruttering, og skal være et av flere momenter som gjør det attraktivt å søke styreverv ved universiteter og høyskoler.

Skal være realtivt jevnt

Departementet har videre lagt til grunn at godtgjørelsen ikke bør variere i særlig grad mellom institusjonene. Alle norske statlige høyere utdanningsinstitusjoner er store og komplekse institusjoner som stiller høye krav til styremedlemmene. Videre differensierer ikke departementet mellom ulike grupper styremedlemmer, men styreleder oppnevnt av departementet får særskilt godtgjørelse i tråd med det større omfang av oppgaver som normalt ligger til dette vervet.

Rektor som styrets leder får godtgjørelse for styreledervervet i sin samlede godtgjørelse og er ikke oppfattet av denne ordningen. Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle styremedlemmer får en årlig grunngodtgjørelse i tillegg til en godtgjørelse per møtedeltakelse.

Kan innføre særlige ordninger

Selv om alle får den samme godtgjørelsen i utgangspunktet, skal det være opp til den enkelte institusjon å innføre eller videreføre særlige ordninger for ulike ordninger for ulike grupper styremedlemmer, for eksempel studenter eller stipendiater.

Forutsatt at rammene for styrevervet ikke endrer seg vesentlig, tar departementet sikte på at nivået på godtgjørelsen bær være stabilt over tid. Nivået på godtgjørelsene vil bli vurdert årlig.

Oversikt over styregodtgjørelser for den enkelte institusjon for 2017 (pdf)