Historisk arkiv

Skole til asylbarn senest én måned etter ankomst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å endre loven slik at barn som kommer til Norge, skal få grunnskoleopplæring så raskt som mulig og senest innen én måned.

I Norge har alle barn rett og plikt til grunnskoleopplæring. I dag er regelverket utformet slik at barn kan ha rett til opplæring fra dag én etter at de har kommet til landet, noe som i praksis er vanskelig for kommunene å etterleve.  

Rask opplæring

− Det er viktig at barn som kommer til Norge raskt får opplæring, både av hensyn til det enkelte barn og til integrering. Det er imidlertid urealistisk å forvente at kommunene alltid skal kunne starte opplæringen dagen etter at barnet har kommet, sier Røe Isaksen. 

Dagens lovverk tar ikke høyde for at kommunene kan ha behov for noe tid til å organisere et opplæringstilbud. 

− Kommunene har tradisjonelt sett vært veldig gode til å gi disse barna opplæring raskt, men som regel ikke allerede dagen etter barnet har kommet til Norge. I praksis etterleves derfor ikke dagens regelverk, sier Røe Isaksen. 

Endrer loven

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre opplæringsloven slik at barna skal gis opplæring så raskt som mulig, og senest innen én måned etter at barnet har kommet til Norge. 

− Det vil gi kommunene noe tid til å organisere et opplæringstilbud til disse barna, samtidig som det sikrer at barna får opplæring raskt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Så raskt som mulig

Lovforslaget innebærer at kommuner som klarer å gi barn opplæring fra første dag, fortsatt skal gjøre det. 

− At opplæringen skal starte så raskt som mulig, innebærer også at kommunen må starte opplæringen selv om de ikke klarer å gi et fullstendig opplæringstilbud med en gang. Kommunen må da sette i gang med de delene av opplæringen som den har kapasitet til, for eksempel starte gjennom å gi opplæring i noen utvalgte fag, sier Røe Isaksen. 

En måneds frist

Departementets forslag setter en frist for kommunene til å gi et fullstendig opplæringstilbud innen én måned etter at barnet har kommet til Norge. 

−  En måned er lenge nok til at kommuner vil kunne klare å overholde fristen også i perioder med økt asyltilstrømning, samtidig som at fristen ikke er lengre enn det som er en forsvarlig utsettelse av opplæringen for barna, sier Røe Isaksen. 

Dispensasjon

I løpet av det siste året har vi gått igjennom en av de største flyktningkrisene siden andre verdenskrig, og Norge tok i fjor imot langt flere asylsøkere enn forventet. Nesten en tredjedel av de over 30 000 som kom til Norge i 2015, var barn. 

− Vi ser at regelverket må være mer fleksibelt slik at vi står bedre rustet dersom vi på nytt får en plutselig og stor økning i antallet som kommer til Norge, sier Røe Isaksen. 

Departementet foreslår at det skal kunne gjøres unntak fra kravene i opplæringsloven i ekstraordinære situasjoner. Forslaget om dispensasjon innebærer at kommunene skal kunne få fritak fra noen av kravene i opplæringsloven mens kommunen tilrettelegger for et fullt opplæringstilbud for de nyankomne barna. 

Ekstraordinære situasjoner

− Dispensasjon skal bare kunne gis i ekstraordinære situasjoner ved svært høy tilstrømming av asylsøkere. Dette er særlig aktuelt dersom en kommune på svært kort varsel får opprettet et nytt og større mottak eller det av andre grunner kommer mange nye barn uten at kommunen har hatt mulighet til å forberede seg på det, sier Røe Isaksen. 

Det skal mye til for å få en slik dispensasjon. Kommunen må søke, og det er ikke generelle unntak i loven. Hvis kommunen får dispensasjon, kan den begrenses både i tid og omfang. Det skal ikke kunne gis dispensasjon for en lenger periode enn tre måneder. 

Følger opp

Regjeringen har nå regelmessige undersøkelser for å følge med på om barn som søker asyl, får opplæring. 

Forslaget til lovendring finner du her. Det er nå sendt på høring med frist til 12. september. 

Faktaboks:

Regjeringen har flere tiltak for å hjelpe kommuner med å gi opplæring til barn som kommer til Norge.

  • Nettsiden skolekassa.no samler nettbaserte læringsressurser på syv språk, slik at barn som bor i mottak skal komme raskt i gang med å lære både norsk og andre fag.
  • Til høsten skal det settes i gang regionale kurs i alle fylker for skoleledere, lærere og PPT og ansatte i mottak om opplæring av barn og unge asylsøkere og flyktninger.
  • Lærere og annet kompetent personell som kan bidra i kortere, midlertidige oppdrag kan registrere seg i en lærerpool administrert av Utdanningsdirektoratet. Til nå har det meldt seg ca. 1 700 lærere.