Historisk arkiv

Nyheter

Norden 2017: Innsats for kompetanse, omstilling og inkludering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Økt kompetanse, omstilling, inkludering og demokratisk medborgerskap er blant de prioriterte temaene.

– En av Norges ambisjoner med formannskapet er å bidra til et sterkt Norden i et sterkt Europa. Norden deler de samme mulighetene og utfordringene i en verden i rask endring. I Norden kan vi samarbeide om utdanning og forskning for å skape et tryggere og mer inkluderende samfunn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan, og programmet beskriver hva Norge vil prioritere under formannskapet.

Barnehagen og skolen sentrum for inkludering

Norge vil løfte frem barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og medborgerskap.

– Hvordan kan barnehage og skole få barn og unge til å føle tilhørighet og hjelpe dem til å mestre eget liv i et demokratisk og mangfoldig samfunn? Hva gjør de ulike landene og hva virker i de andre nordiske landene? Dette er spørsmål vi vil ha svar på, sier Røe Isaksen. 

I løpet av formannskapet vil det bli satt i gang et nordisk samarbeid der lærere og skoleledere i Norden får tilbud om kurs og konkrete verktøy som kan brukes for å engasjere unge mennesker til dialog og diskusjon om kontroversielle og vanskelige temaer. 

– Vi tar også opp tema som kritisk tenkning og kildekritikk. Dette er det, etter min mening, et økt behov for i en stadig mer omskiftelig verden med en nettbasert virkelighet der sosiale medier spiller en stor rolle, sier Røe Isaksen. 

Prioriterte prosjekter

En av hovedsatsingene under det norske formannskapet er et treårig prosjekt om tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge. Prosjektet bygger på det norske 0-24 samarbeidet og skal gi konkrete løsninger på de stadig større utfordringene kommunene i hele Norden møter med å gi opplæring, sysselsetting, helsetjenester, barnevern, bosetting og integrering av utsatte barn og unge under 24 år. 

For voksnes læring er det satt i gang et prosjekt for å kartlegge og utvikle effektive modeller for godkjenning av utenlandske utdanninger og yrkeskvalifikasjoner. Å få bedre oversikt over hvilke ordninger som benyttes i de nordiske landene skal gi raskere og bedre integrering og mer effektiv ressursbruk dersom de nasjonale systemene samordnes når det er hensiktsmessig. 

Andre temaer under formannskapet:

  • ungdom, utdanning, arbeid og psykisk helse
  • økt nordisk språkforståelse i grunnskole og videregående opplæring
  • kvalitet i høyere utdanning i Norden
  • samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyere utdanningsinstitusjoner i Norden
  • samarbeid om åpne prosesser i forskningen – som igjen bidrar til økt deling av data og større nytte av forskningen, samtidig som tillit og etiske problemstillinger er ivaretatt
  • likestilling og etnisk mangfold i høyere utdanning og forskning

Norden er i endring. Verden er mer omskiftelig og dynamisk enn på lenge. Økonomi, klima, demografi og globale utviklingstendenser er noen av faktorene bak dette. 

I vårt formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 ønsker vi å styrke Nordens evne til å møte endringene. Dette skjer gjennom tre pilarer: Norden i omstilling, Norden i Europa, Norden i verden. 

Norden er blant de mest kompetente, innovative og attraktive regioner i verden. Vi deler språk, kultur, verdisyn og interesser med våre naboer og er hverandres nærmeste venner. Nordisk samarbeid og samhold styrker både gjennomslagskraften og evnen vi har til å håndtere vår tids store felles utfordringer. Sammen er vi sterkere, visjonen for det nordiske samarbeidet, sammen med vektleggingen av en nordisk merverdi danner utgangspunktet for det vi gjør sammen. 

Det nordiske samarbeidet på utdannings- og forskningsområdet er omfattende og dypgående, og har lange tradisjoner. Hver dag er det utstrakt kontakt mellom elever, lærere, rektorer, studenter og forskere i Norden. De samarbeider gjennom ulike program og ordninger som Nordplus og NordForsk, eller de utgjør en del av det uformelle nordiske samarbeidet. Under vårt formannskap vil vi arbeide for å bevare, støtte opp om og synliggjøre engasjementet i det nordiske "folk til folk"-samarbeidet. 

Under vårt formannskap vil vi løfte frem utdanningens og forskningens samfunnsmessige betydning, og den effekt samarbeid mellom akademia og næringsliv kan ha på verdiskaping, innovasjon og omstilling. 

Den norske formannskapet vil ta initiativ til et strategisk arbeid på utdanningsområdet der formålet vil være å fornye og forsterke det nordiske utdanningssamarbeidet. 

Vårt mål er at Norden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. 

Jeg ser fram til samarbeidet!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Last ned prorammet her (pdf)

Norge har fått nordiske midler til et formannskaps initiativ kalt Inkludering av utsatte barn, unge og voksne i barnehage, utdanning og arbeidsliv.

Initiativet gjennomføres som to tiltak i perioden 2017-2019;

-  0-24 samarbeidet – tverrsektoriell samhandling for barn og unge (8 MDKK)

-  kartlegge og videreutvikle effektive modeller for godkjenning av utenlandske utdanninger og yrkeskvalifikasjoner (1,5 MDKK)

Målet med tiltakene er å:

-  Fremme bedre løsninger og koordinerte tjenester på tvers av sektorer for å løse de utfordringene kommunene i hele Norden møter med å håndtere opplæring, sysselsetting, helsetjenester, barnevern, bosetting og integrering av utsatte barn og unge under 24 år.

- Bidra til raskere og bedre integrering for den enkelte samt mer effektiv ressursbruk ved at de nasjonale systemene for godkjenning av utenlandske utdanninger og yrkeskvalifikasjoner samordnes når det er hensiktsmessig.

Prosjektene er en del av det fellesnordiske samarbeidsprogrammet for integrering.

Det nordiske samarbeidet er en av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og Færøyene, Grønland og Åland. Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i europeisk og internasjonalt samarbeid.

Samarbeidet under Ministerrådet for utdanning og forskning (MR-U) er blant de største fagområdene i Nordisk ministerråd. Visjonen for samarbeidet er at Norden også i fremtiden kan være en ledende region for kunnskap og velferd.

Nordisk samarbeid under MR-U gjelder hele utdanningsløpet – barnehage, skole, yrkesopplæring, voksnes læring og høyere utdanning – og forskning.
MR-U har dessuten koordineringsansvaret for nordisk språksamarbeid og innsatsen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT-politikk).

Aktivitet

Tidspunkt

Sted

Første møte i prosjektet 0-24 tverrsektorielt samarbeid
om utsatte barn og unge

17. januar

Oslo

EK-U 1/17

7. februar

København

Møte i nettverket Demokrati, inkludering og
sikkerhet (DIS- prosjektet)

8. februar

København

Nordisk konferanse om ungdom, utdanning, arbeid
og psykisk helse

28. februar

Oslo

Nordens Dag – samarbeid med Foreningen Norden og
Norden i skolen om å markere nordisk samarbeid

og økt oppmerksomhet om nordisk språkforståelse

23. mars

 

Nordisk seminar om kartleggingen av godkjenningsordninger for utenlandske utdanninger og yrkeskvalifikasjoner

28. mars

Oslo

Nordisk-baltisk ministerkonferanse om politiske visjoner
for Norden og Baltikum som digital foregangsregion

24. – 25. april

Oslo

Nordisk konferanse om barnehagen og skolen som
sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap

2. – 3. mai

Oslo

Ekspertmøte om løsninger for nyankomne barn og unge
i barnehage og skole

4. mai

Oslo

Møte i nettverket Demokrati, inkludering og
sikkerhet (DIS- prosjektet)

4. mai

Oslo

MR-U 1/17

4. mai

Oslo

Avslutningskonferansen Moreparallel,please!Om engelsk og den ordiskesprogNordensuniversiteternuogi fremtiden for det nordiske prosjektet om parallellspråklighet

5. mai

Oslo

 

 

 

Fellessamling i prosjektet 0-24 tverrsektorielt samhandling om utsatte barn og unge

Mai/juni

Ikke avklart

EK-U 2/17

12. – 14. juni

Svalbard, Longyearbyen

Nordisk konferanse om kvalitet i høyere utdanning

Juni

Oslo

Årlig direktørmøte (ekspedisjonssjefer m.fl.)

24. – 25. august

Oslo

EK-U 3/17

12. september

København

Møte i nettverket Demokrati, inkludering og sikkerhet (DIS- prosjektet)

14. – 15. september

Stockholm

Nordisk språkfest i regi av Nordisk språkkoordinasjon

18. – 21. september

Århus

Nordisk konferanse for å følge opp Reykjavik-erklæringen om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning

Oktober

Oslo

Fellessamling i prosjektet 0-24 tverrsektorielt samhandling om utsatte barn og unge

November

Ikke avklart

Evt. MR-U 2/17

1. november

Helsingfors, i forbindelse med Nordisk råds sesjon

Nordisk konferanse om kjønnsbalanse og etnisk mangold i forskningen

- Nordicscenarios- creating a competitive edge through diversity and equality i samarbeid med den norske komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

8. – 9. november

Oslo

Nordiskkonferanseomvoksnes læringoginkluderingi arbeids- og samfunnsliv i samarbeid med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL)

13. – 14. november

Bergen

EK-U 4/17

5. desember

København

Møte i nettverket Demokrati, inkludering og sikkerhet (DIS- prosjektet)

6. desember

København

Last ned programmet