Historisk arkiv

Nyheter

Ny doktorgrad – ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet oppretter en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Graden blir den høyeste utdanningen innen utøvende og skapende kunstfag i Norge og den første doktorgraden tuftet på kunstnerisk metode.

- Etableringen av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid er en gledelig nyvinning for kunstfagmiljøene i universitets-og høyskolesektoren. Nå blir kunstnerisk utviklingsarbeid gradsgivende på doktorgradsnivå, og det ligger mye arbeid bak denne reisen. Utdanningen vil bidra til institusjonenes kompetanseheving, bidra til å utvikle og fornye kunstnerisk utviklingsarbeid og ha positive effekter på undervisning og forhåpentligvis i samfunnet for øvrig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den nye graden, ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid skal både kvalifisere for ytterligere kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor det kunstnerisk-estetiske fagområdet, og heve kompetansenivået for faglig personale for å gi de kvalifikasjoner som kreves for tilsetting i faglig stilling i universitets- og høyskolesektoren. Graden skal bidra til å utvikle og fornye kunstnerisk virksomhet og utdanning basert på kunstnerisk utviklingsarbeid der kunstutøvelsen står i sentrum for doktorgradsarbeidet.

Hensikten med graden er å lære å stille spørsmål ut i fra den kunstneriske virksomheten og bidra til å utvikle metodene som anvendes på de kunstneriske områdene. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. 

Kunnskapsdepartementet sendte ut høringsbrev 06. juli 2017 om etablering av en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag. Departementet mottok 32 høringsinnspill og av de som hadde merknader var det full oppslutning om gradsetablering.

Forskriftsendringene vil trå i kraft 1. februar 2018, se Lovdata for endringsforskriftene inkludert overgangsordninger.

Les mer i brevet til institusjonene