Historisk arkiv

Skal utrede hvordan flere voksne kan få råd til å ta grunnleggende opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive. Mange av disse har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen.

-Voksne som har behov for mer grunnskole eller videregående opplæring trenger i mange tilfeller økonomisk hjelp for å kunne gå tilbake til skolebenken.  Mye tyder på at dagens ordninger ikke er tilstrekkelig tilpasset de som for eksempel har familie og jobb. For at flere skal få mulighet til å ta grunnleggende opplæring skal ekspertutvalget utrede hvordan vi kan finansiere livsopphold for voksne som tar slik opplæring på en bedre måte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et bedre tilbud 

Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordninger i Lånekassen, arbeidsrettede tiltak og ytelser under Arbeids- og velferdsetaten, samt relevante kommunale ytelser. Det skal vurderes om finansieringsordningene og organiseringen av opplæringen legger til rette for å kombinere opplæring og arbeid, og om ordningene inneholder insentiver for effektiv gjennomføring. Ekspertutvalget skal ledes av Oddbjørn Raaum, samfunnsøkonom og seniorforsker ved Frischsenteret.

-Utvalget utfordres til å kartlegge mulige barrierer voksne møter og på den bakgrunn utforme tiltak som kan prøves ut i praksis. Oppgaven krever nytenkning og vi vil få god nytte av innspill fra ulike miljøer, sier Raaum.

Utvalget skal også foreslå ulike modeller som kan gi grunnlag for forsøk og effektevalueringer, og skal levere sin utredning i en NOU innen 1. desember 2018. 

Sammensetning av ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes opplæring

Leder

Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Oslo.

Utvalgsmedlemmer

Fylkesmann Ingvild Aleksandersen, Vadsø.

Pensjonist Knut Brofoss, Oslo.

Professor Hans-Tore Hansen, Bergen. 

Forsker Marianne Haraldsvik, Trondheim.

Forsker I, Inés Hardøy, Oslo.

Seniorforsker Hanne Cecilie Kavli, Oppegård.

Professor Kjell Salvanes, Bergen.

 Mandat for ekspertutvalg.pdf