Historisk arkiv

Nyheter

For sen og for dårlig hjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er bred enighet om at mange barn med behov for tilrettelagt pedagogisk tilbud og undervisning ikke får god nok hjelp. Det viser høringsuttalelsene til rapporten fra ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl. – Høringen viser at det er bred enighet om Nordahl-rapportens konklusjon om at dagens tilbud til de som trenger ekstra hjelp er for dårlig. Vi må gjennomføre endringer for å sikre at alle barn får den hjelpen de trenger. Det arbeidet er vi i gang med, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Nordahl-rapporten pekte på flere utfordringer. Mange barn med behov for særskilt tilrettelegging får hjelp for sent, og ofte får de hjelp av ufaglærte. Utvalget pekte også på at dagens system virker ekskluderende, og at det jevnt over stilles lave forventninger til elevene.

Ekspertgruppen påpeker også at de ansatte i PP-tjenesten bruker mest tid på å utarbeide sakkyndige vurderinger om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og har mindre tid til arbeid og veiledning i barnehage og skole.

Mange innspill

Det har kommet inn over 300 høringssvar på ekspertgruppas rapport og forslag. Oppsummert viser høringen at det er stor enighet om de hovedutfordringene utvalget trekker frem.

Det forslaget som får størst oppmerksomhet i høringen er den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp/undervisning.

– Mitt mål er at flere skal få bedre hjelp. Vi endrer ikke et system før vi vet at vi har et bedre system der dyktige spesialpedagoger kommer nærmere barna som trenger hjelp. Og jeg vil understreke at vi selvsagt skal sørge for et godt tilrettelagt tilbud til elever med vedvarende og sammensatte behov, sier kunnskapsministeren.

Nordahl-rapporten og høringsuttalelsene skal følges opp i stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap som skal legges frem høsten 2019.