Historisk arkiv

Kunnskapssenter for utdanning flyttes ut av Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Kunnskapssenter for utdanning skal flyttes ut av Norges forskningsråd. Senteret skal fortsette sin virksomhet i en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo.

Kunnskapsdepartementet, i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har i henhold til retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser gjennomført en forhåndsvurdering av alternativer. I vurderingen er både virksomhetens behov og lokaliseringspolitiske mål lagt til grunn. Kunnskapsdepartementet har lagt vekt på at et kunnskapssenter fordrer sterke fagmiljøer innen utdanningsforskning ved den aktuelle vertsinstitusjonen.

I tråd med retningslinjene er både faglige, sektorpolitiske og lokaliseringspolitiske mål lagt til grunn i forhåndsvurderingen.

Institusjonene som nå blir invitert til å søke om å bli vertsinstitusjon for kunnskapssenteret er

  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • Universitetet i Stavanger
  • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Søknadsfristen er 30 november og Kunnskapsdepartementet i samråd med Kommunal- og Moderniseringdepartementet vil ta en beslutning på nyåret. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at senteret vil få oppstart i ny vertsinstitusjon høsten 2019

I forhåndsvurderingen ble retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser lagt til grunn. Dette inkluderer både virksomhetens behov, blant annet et sterkt fagmiljø innen utdanningsforskning ved den aktuelle vertsinstitusjonen, og lokaliseringspolitiske mål som hensyn til utvikling på arbeidsmarkedet og sysselsetting i regionen.

Kunnskapssenter for utdanning er i dag en faglig autonom aktør som skal sikre at det utvikles og formidles pålitelig og relevant forskningsbasert kunnskap om hele utdanningssektoren. Kunnskapssenteret skal bidra til at forskning av høy kvalitet blir brukt som kunnskapsgrunnlag i politikkutforming, forvaltning, profesjonsutøvelse og i den offentlige utdanningsdebatten.

Kunnskapssenteret sammenstiller og formidler nasjonal og internasjonal forskning om hva som virker og ikke virker kvalitetsfremmende i barnehage, skole, opplæring og høyere utdanning. Senteret bidrar til økt kompetanse og kapasitet på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet. Senteret arbeider systematisk med å videreutvikle sjangeren "kunnskapsoversikter" (systematic reviews) og ulike formater for syntetisert forskning. Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.

Formålet med virksomheten videreføres, og departementet legger til grunn at kunnskapssenteret vil arbeide på tilsvarende måte ved ny vertsinstitusjon.

Les invitasjonsbrevet