Historisk arkiv

Hva er den nye lærernormen i skolen?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra skolestart i år innføres en ny norm for lærertetthet i skolen. Hva betyr den egentlig for skolen og barnet ditt?

– En god lærer er det viktigste for elevenes læring. Med den nye lærernormen blir det flere lærere til å møte elevene i  skolen. Det vil gi mer tid til hver enkelt elev, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Færre elever per lærer
Siden 2015 har regjeringen sammen med KrF sikret flere lærere for de minste barna. Den nye normen som iverksettes fra skolestart i 2018 vil bety at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn, og 21 elever for hver lærer på 5. til 10. trinn i ordinær undervisning. Fra august 2019 skjerpes normen ytterligere. Da skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og fra 5.–10. trinn blir tallet 20 elever per lærer.

Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hovedtrinnene, det vil si 1. til 4. trinn sett under ett, 5. til 7. trinn sett under ett og 8. - 10. trinn sett under ett. Organiseringen av selve undervisningen er imidlertid opp til skolen. Det betyr at det for eksempel på 1.- 4. trinn kan være flere enn 16 elever i timene noen ganger, og færre elever andre ganger.

Øremerket tilskudd til 2300 lærere i høst
Forrige skoleår var det over 600 skoler i om lag 130 kommuner som ikke oppfylte lærernormen som gjelder fra denne høsten. Skolene manglet da til sammen 1200 lærere.

For å oppfylle lærernormen vil enkelte skoler behøve flere lærere på ett eller flere hovedtrinn. Dette vil skolene og kommunene kunne løse enten med nyansettelser, eller ved å flytte lærerårsverk innad på den enkelte skole.

Kommuner og skoler som mangler lærere har brukt våren og sommeren til å rekruttere nye lærere. Det foreligger derfor ikke noen oversikt per august 2018 over hvor mange kommuner som nå mangler lærere. Den enkelte kommune som skoleeier har ansvaret for at lærernormen oppfylles.  

Den nasjonale oversikten  på hvor mange flere lærere som faktisk er ansatt fra i høst og hvor det eventuelt mangler, kommer i desember.

Regjeringen har øremerket 1,4 milliarder til lærerstillinger i år, en økning på 200 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Samlet gir dette kommunene rom til å finansiere 2300 lærere høsten 2018.

Stortinget har vedtatt at lærernormen skal evalueres underveis. Utdanningsdirektoratet vil i løpet av høsten få i oppdrag å iverksette en slik evaluering.