Historisk arkiv

Nyheter

Penger til bedre rom for læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen skal bruke 161 millioner kroner på oppgraderinger og tilpasninger av areal ved høyskoler og universitet slik at de blir bedre tilpasset undervisning og forsking.  Nå er søknadskriteriene klare.

I den reviderte Langtidsplanen for forsking og høyere utdanning la regjeringen for første gang en helhetlig politikk for forvaltning, utvikling og prioritering av  universitets- og høyskolebygg.

– Målet er mer egnede universitets- og høyskolebygg som fremmer moderne undervisnings- og forskingsformer, øker læringsutbyttet og bidrar til godt psykososialt miljø. Vi forventer at institusjonene lager gode planer for å ha bygg som sikrer et godt læringsmiljø og forskning av høy kvalitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Nå kan institusjonene søke om å få sin del av de 161 millionene til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal.

Føringer for prosjekter for areal som forvaltes av institusjonen selv er (25 mill)

 • Byggeprosjektet må være i tråd med institusjonens strategiske campusutviklingsplan.
 • Byggeprosjektet skal gjelde oppgradering av eksisterende bygningsmasse til tidsmessige og funksjonelle arealer for nåværende aktivitet eller ny bruk
 • Prosjektets kostnad må være minst 30 mill. kroner
 • Institusjonen må stille med en egenandel på minimum 50 pst. av byggeprosjektets totale kostnad.
 • Prosjektet må være styrebehandlet.
 • Prosjektet må kunne fullføres uten ytterligere tildeling fra departementet.

Føringer for prosjekter i lokaler som leies av Statsbygg er (136 mill)

 • Byggeprosjektet må være i tråd med institusjonens strategiske campusutviklingsplan.
 • Det må fremgå av prosjektsøknaden hvordan tiltaket skal legge til rette for økt funksjonalitet og kvalitet i forskning og høyere utdanning.
 • Prosjektets kostnad må være minst 5 mill. kroner
 • Institusjonen må stille med en egenandel på minimum 50 pst. av byggeprosjektets totale kostnad.
 • Prosjektet må være styrebehandlet.
 • Prosjektet skal heller ikke være en del av kurantprosjekter over 50 mill. kroner. Dette innebærer at prosjektkostnaden ikke kan inngå i en husleieberegning
 • Prosjektet må være omforent med Statsbygg
 • Prosjektet er ikke en del av Statsbyggs ordinære vedlikeholdsprosjekter.
 • Tildeling er et engangstilskudd og kan ikke kreve annen statlig tilleggsfinansiering.

Søknaden skal inneholde informasjon om mål for prosjektet, total kostnad og når prosjektet kan gjennomføres. Departementet tar sikte på tildeling av midler innen mai 2019.