Historisk arkiv

48 nye millioner til digitale læremidler i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen jobber aktivt for å øke tilgang og bruk av smarte, digitale læremidler i skolen. Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke om tilskudd til innkjøp av slike læremidler.

–Vi vil at flere skoler skal bruke digitale læremidler, som kan tilby mer enn tradisjonelle bøker. Derfor gir vi nå tilskudd på 48 millioner kroner til kommunene for innkjøp av digitale læremidler til elever og skolene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Digitalisering i skolen handler om at elevene skal lære mer og lære bedre. Da er gode og kreative digitale læremidler viktige, sier Sanner.

Tildelingen er en del av den femårige satsingen «Den teknologiske skolesekken», som varer ut 2022. Satsingen har en ramme på 90 millioner hvert år, og 8 ulike tiltak. Tilskuddsordningen for innkjøp av digitale læremidler er det største tiltaket i satsingen.

– Vi er midt i en prosess med å fornye alle læreplanene. Dette er derfor et viktig tidspunkt for kommunene, der de gjør valg som vil få betydning for mange år framover. Disse midlene vil bidra til å gi kommuner og fylkeskommuner erfaringer med å gjøre gode anskaffelser av digitale læremidler og bruke dem i undervisningen, sier Sanner.

I 2018 ble det tildelt 55 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen. 21 ulike prosjekter fikk midler, både prosjekter fra tradisjonelle forlag og fra såkalte edTech-bedrifter. Disse nye læremidlene skal være ferdig utviklet før skoleåret 2020/21, når nye læreplaner trer i kraft.

– Dagens skoleelever skal ikke bare rustes for å håndtere ny teknologi og nye hjelpemidler. De skal utvikle, lede og drive teknologien videre. Da er det viktig at både lærernes kompetanse, det digitale utstyret og digitale læremidler er på plass, sier Sanner.

Tilskuddet fordeles på de kommunene som søker, ut i fra kommunenes elevtall. Hvor mye hver enkelt kommune får avhenger derfor av hvor mange som søker.

Det stilles krav til at de digitale læremidlene skal finnes både på nynorsk og bokmål, og følge gjeldende regelverk for universell utforming og personvern.

De digitale læremidlene som kommunene kan få støtte til å kjøpe inn, vises her

Se utlysningen på Udir.no

Fakta om kriterier for tilskuddet til innkjøp av digitale læremidler

  • Læremidler med rett til støtte må tilfredsstille definisjonen av læremidler i gjeldende lovverk (jf Forskrift til opplæringsloven). Det vil si at de skal være utviklet til bruk i opplæringen og dekke hele eller deler av kompetansemålene i læreplanverket.
  • Læremidler med rett til støtte skal foreligge på bokmål og nynorsk til samme tid og til samme pris (jf Opplæringsloven)
  • Læremidler med rett til støtte skal være utviklet etter gjeldende lovverk for personopplysninger (jf. Personopplysningsloven)
  • Læremidler med rett til støtte skal være utviklet etter gjeldende lovverk for Universell utforming av læremidler (jf Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger).
  • Læremidler med rett til støtte må ha funksjonalitet utover å være en digital utgave av et trykt læremiddel, dvs at læremiddelet har flere funksjoner enn muligheten for opplest tekst.
  • Læremidler med rett til støtte må benytte FEIDE hvis det har innlogging.