Historisk arkiv

Digitalt samarbeid til det beste for brukeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hvordan kan kunnskapssektoren samarbeide mer digitalt og slik tilby enda bedre tjenester? En ny rapport ser på noen forslag til løsninger som kan gjøre livet lettere for brukeren.

Rapporten tar for seg flere såkalte tjenestekjeder. I dag må en person ofte forholde seg til en rekke virksomheter innen samme sak. Et saksforløp starter ett sted i forvaltningen, og brukeren kan noen ganger oppleve at det hele starter forfra når han eller hun tar opp saken sin i en annen berørt instans. I en tjenestekjede vil virksomhetene i større grad dele informasjon slik at saken flyter som et sammenhengende forløp. Brukeren vil oppleve bedre service og slipper å levere samme informasjon flere ganger. 

Brukerorientering og effektiv ressursbruk

Det er mange prosesser som kan bli lettere for brukeren dersom det offentlige samarbeider bedre. Et godt eksempel fra kunnskapssektoren er hvordan vitnemålet fra videregående skole hentes inn i Samordna Opptak når det søkes om opptak til høyere utdanning.  Dersom virksomhetene samarbeider enda tettere, kan etablering av tjenestekjeder også bidra til effektiv ressursbruk i det offentlige.

– Vi har stor tro på at digitalisering kan bidra til begge disse målene, for det skal være enkelt å benytte seg av offentlige tjenester. Da kan vi ikke ha et innviklet system som gjør det krevende for vanlig folk å navigere mellom ulike instanser. Det offentlige har en lang vei å gå når det gjelder effektivisering og flyt i de ulike tjenestene. For å bedre dette må vi få fram de gode ideene og jobbe seriøst med dem til det beste for brukeren, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Regjeringen legger stor vekt på brukerorientering og effektivisering i offentlig sektor, noe også statsrådene i Kunnskapsdepartementet er opptatte av.

– Vi har stort forbedringspotensial for å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det handler om flere ting som å bruke et enklere språk, digitalisere mer og sørge for at systemene snakker sammen slik at det blir minst mulig komplisert for folk å forholde seg til det offentlige når de skal bruke tjenestene. Denne rapporten har flere gode ideer på hvordan vi kan få til dette, sier forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Ulike stadier – flere aktører

Det er virksomheter under Kunnskapsdepartementet som står bak rapporten, gjennom et pågående samarbeid i faggruppen for tjenestekjeder.

Årets rapport presenterer følgende tjenestekjeder: Studielån på pause, Bedre dataflyt for prøvekandidater, Min kompetanse og Studentmobilitet. Disse forslagene eies av ulike virksomheter, men alle involverer flere aktører i eller utenfor kunnskapssektoren. Forslagene er på ulike stadier, men har det til felles at de kan gjøre tjenestene bedre for brukerne.

Digitalisering for en enklere hverdag

En sentral føring for faggruppen er Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Målet er at digitalisering av offentlig sektor, ved å utvikle sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum, skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Strategien peker ut syv ulike livshendelser som særlig relevante for utvikling av sammenhengende tjenester. KD har ansvar for en av disse, nemlig «Ny i Norge», og faggruppen har også sett på hvordan virksomhetene kan bidra til «Ny i Norge» og andre livshendelser.

Om faggruppen for tjenestekjeder:

  • Faggruppen ledes av KDs knutepunkt for digitalisering og har deltakere fra Udir, Unit, Lånekassen, Kompetanse Norge, Diku, NOKUT, Forskningsrådet, Statped og IMDi.
  • Faggruppen er et faglig forum som utreder og anbefaler forslag til tjenestekjeder i de ulike virksomhetene i kunnskapssektoren.