Historisk arkiv

Flere sårbare barn og unge bør få tilbud om plass i barnehage og skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stengte barnehager og skoler gjør at mange sårbare barn og unge nå har det ekstra vanskelig. En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet anbefaler nå å utvide tilbudet om plass i skole og barnehage til de barna som trenger det.

– Jeg opplever at barnehager og skoler strekker seg svært langt for å følge opp sårbare barn og unge i sitt nærmiljø, men vi ser også at det er mange av disse barna som kan ha behov for et mer omfattende tilbud enn det de får i dag, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

- Jeg er veldig bekymret for at de familiene som har hatt det vanskelig før, har det enda verre nå. Min klare oppfordring til lærere og barnehagelærere er at de må ta kontakt direkte med både foreldre og elever. Skolene er åpne for barn som har behov for plass, og vi må være årvåkne for barn som har det vanskelig hjemme, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Helsedirektoratets vedtak om å opprettholde stengingen av barnehager og skoler frem til 13. april, gjør unntak for barn og unge med særlige omsorgsbehov. Fredag fastsettes dette i forskrift Det er den enkelte skole og barnehage som gjør konkrete og individuelle vurderingen av hvem som bør få dette tilbudet. Flere av disse barna har behov for å delta fysisk i et barnehage- og skoletilbud, gitt at det er smittevernsmessig forsvarlig.

- Det kan være mange grunner til at noen barn er ekstra sårbare nå. Det kan være barn med sykdommer eller særskilte behov. Det kan være familier som har problemer med rus og dårlig psykisk helse. Det kan være foreldre med høyt konfliktnivå. Det kan være barn i barnevernet. Eller det kan være barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi eller som mangler sosialt nettverk, sier Ropstad.

Anbefalingene fra arbeidsgruppen er at avgjørelser om utvidelser i tilbudet til sårbare barn må tas lokalt og i samråd med smittevernmyndighetene. Dette kan blant annet gjøres ved å utvide målgruppen, øke forventningene til at barnehage- og skoleeier i samråd med hjelpeapparatet og faginstanser identifisere hvem som har behov, og at det eventuelt gis tilbud i andre lokaler. Ekspertgruppen anbefaler også at fylkesmannen brukes til å følge opp at ambisjonene om et utvidet tilbud blir gjennomført i tiden som kommer.

Tidligere denne uken ga Utdanningsdirektoratet og Bufdir oppdrag til fylkesmennene å følge opp skoler og barnehager, og skaffe en oversikt over hva de gjør for barn i en vanskelig hjemmesituasjon.

– Mange elever og barnehagebarn har mistet en trygg arena nå som skoler og barnehager er stengt. Derfor er det viktig at vi gir disse barna et tilbud hvor de kan treffe trygge og gode voksne. Familier trenger ikke ha store, alvorlige problemer for å få plass på skolen eller i barnehagene til barna sine i den krevende situasjonen mange står i nå, sier Melby.