Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen vil ha bedre kvalitetssikring og mer gjenbruk av forskningsdata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker at resultatene fra forskning som er finansiert av skattepenger skal være tilgjengelige for alle. Uavklarte spørsmål om rettigheter og lisenser står ofte i veien for dette. Derfor er det satt ned et utvalg som skal utrede spørsmål om rettigheter og lisenser for gjenbruk av forskningsdata.

– De siste årene har vi gjort kvantesprang i arbeidet med åpen tilgang til publikasjoner. Jeg tror at det ligger et kjempepotensial i god håndtering og deling av data fra forskningen, både for forskningen selv og for verdiskaping basert på slike data. Jeg er opptatt av at forskningsdata er offentlige data som skal komme hele samfunnet til nytte, og ikke bare forskningen selv. Derfor ønsker vi en gjennomgang av sentrale spørsmål knyttet til deling av forskningsdata, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata slår fast at forskningsdata skal være så åpne som mulig, men så lukkede som nødvendig. For å oppnå hovedmålet om mer deling og gjenbruk av data, er bruk av lisenser på dataene av stor betydning. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Norges forskningsråd satt ned et utvalg som skal utrede rettighets- og lisensspørsmål ved deling av forskningsdata, med målsetting om at resultatene fra offentlig finansiert forskning skal bidra til verdiskaping og komme allmenheten til gode.

– Dette er omfattende og komplekse spørsmål, og utvalget vil legge til rette for en bred, åpen prosess med møteplasser og innspillsmuligheter for alle interessenter. Det skal resultere i en oppsummerende rapport og nasjonale anbefalinger om bruk av lisenser på forskningsdata til sommeren 2021. Utvalget har nettopp hatt sitt første møte som underlag for det videre arbeidet, og vi ser fram til en bred og åpen debatt framover om et sentralt tema, sier utvalgsleder Magnus Aronsen fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Mandatet

Utvalget skal utrede rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med deling av datasett i forskningen ved å gjennomgå relevant lovverk, beskrive ulike typer lisenser og vurdere konsekvenser av forskjellige lisensvalg.  

I fase 1 av oppdraget skal utvalget skrive et notat til Kunnskapsdepartementet om hvilke prinsipielle spørsmål som bør behandles videre, hvilke strukturelle endringer som bør vurderes og eventuelt hvilke lovverk som bør gjennomgås på nytt for at Norge skal oppnå mer deling og gjenbruk av forskningsdata.

I fase 2 av oppdraget vil utvalget invitere til en åpen prosess der alle relevante interessenter får presentere sine synspunkter. Utvalget vil deretter levere en oppsummerende rapport fra arbeidet, blant annet med et sett nasjonale anbefalinger om bruk av lisenser på forskningsdata. 

Medlemmene i utvalget

Utvalget representerer bredden av fagområder i forskningssektoren, samt to jurister innenfor immaterialrett/personvernrett. Medlemmene representerer både UH-sektor og instituttsektor, og kommer i tillegg fra alle landsdeler. Også næringslivs- og samfunnsperspektivet er representert.

Utvalgsmedlemmer:

Navn

Stilling

Arbeidsgiver, geografisk område

Magnus Aronsen, utvalgsleder

Førsteamanuensis, molekylær kardiologi

UiO/OUS institutt for medisinske basalfag, Oslo

Koenraad de Smedt

Professor, datalingvistikk

UiB, Bergen

Ingrid Heggland

Førstebibliotekar

NTNU, Trondheim

Liv Dingsør

Daglig leder

DigitalNorway, Oslo

Stein Tronstad

Seksjonsleder

Norsk polarinstitutt, Tromsø

Ole Petter Pedersen

Redaktør

Teknisk Ukeblad

Inger Berg Ørstavik

professor

UiO, juridisk fakultet, Oslo

Tobias Mahler

professor

UiO, Juridisk fakultet, Oslo