Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Åpner for at flere organisasjoner kan søke om tilskudd til integreringsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å sette av 40,9 millioner kroner til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet. I tillegg foreslår regjeringen å endre ordningen til en søkbar ordning slik at flere organisasjoner kan søke om tilskudd. Tidligere har organisasjoner som har mottatt tilskudd over ordningen vært navngitt i statsbudsjettet.

– Tilskuddsordningen til nasjonale ressursmiljøer skal blant annet bidra til bedre kunnskap om integrering i befolkningen, og øke tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres. Det er viktig at vi har en rettferdig og åpen ordning som organisasjoner kan søke på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. 

Organisasjoner kan som hovedregel få innvilget tilskudd i to eller fire år. Dette skal bidra til forutsigbarhet for organisasjoner som mottar tilskudd.

I tillegg til forslaget om omlegging og styrking av tilskuddsordningen nasjonale ressursmiljøer, foreslår regjeringen å styrke det frivillige integreringsarbeidet med 30 millioner kroner. Midlene skal bidra til at flere lokale frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd og skape mer frivillig aktivitet i flere kommuner og områder.

Foreslår flere tiltak for bedre integrering

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen også flere andre tiltak som skal bidra til integrering. Blant annet 36,1 millioner kroner til innføring av tolkeloven. Loven skal sikre et tydelig regelverk om bruk av tolk for å ivareta rettssikkerheten til den enkelte og bidra til forsvarlig hjelp og tjenester.

– Dagens bruk av tolk varierer for mye, blant annet når det kommer til bruk av kvalifisert tolk. Det kan ha store konsekvenser for rettsikkerheten til den enkelte. I verste fall kan det skje alvorlige feil, som for sen diagnose av livstruende sykdommer eller brudd på grunnleggende rettigheter, sier Melby.

Regjeringen viderefører også klippekortordningen, som er en del av norskinnsatsen, med 30 millioner kroner.

– Gode norskferdigheter er nøkkelen til god integrering. Det er viktig både for tilgang til arbeid og for deltakelse i samfunnet ellers, avslutter Melby.