Historisk arkiv

Regjeringen vil ha forsøk med studentboliger i tilknytning til sykehjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nå kan kommuner landet rundt søke om penger for å bli med i et forsøk med å bygge studentboliger samlokalisert med sykehjem eller omsorgsboliger.

fristen og kriteriene for denne ordningen er oppdatert. Les mer.

–Tanken er at studentene jobber noen timer i måneden med å arrangere sosiale aktiviteter for og med de eldre, mot lønn eller billigere husleie. Målet er at det skal skape et bedre bomiljø og gi samspill på tvers av generasjoner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Formålet med forsøket er å se om det i fremtiden kan være hensiktsmessig å kombinere eller samlokalisere sykehjems/omsorgsboliger og studentboliger i Norge. Forsøket er inspirert av lignende ordninger i Nederland. Erfaringen der er at både studenter og de eldre er godt fornøyd. Studentene finner det meningsfylt og det bidrar til både ekstra aktiviteter og mindre ensomhet for de eldre.

– Jeg tror dette kan bidra til godt naboskap, hyggelige generasjonsmøter og mindre ensomhet. Håper er at dette skal være en vinn-vinn-løsning både for de eldre og for studentene, sier Asheim.

Det er satt av penger til inntil 20 hybelenheter i prøveordningen. Det er kommuner som kan søke om tilskudd og delta i piloten. Regjeringen ønsker å finne minst ett sentralt beliggende prosjekt og minst ett i distriktene.Fakta om forsøket:

  • Skal teste ut om det i fremtiden kan være hensiktsmessig å kombinere eller samlokalisere sykehjems/omsorgsboliger og studentboliger.
  • Kommuner kan søke om tilskudd og delta i piloten. Kommunen må eie studentboligene og stå som eier eller fester av tomta.

  • Det kan søkes om tilskudd tiloppføring av studentboliger. Studentboligene som bygges skal oppfylle TEK17 og ha tilsvarende standard som andre nye studentboliger.
  • Studentboligene kan ligge i et eget hus eller som en egen fløy av et sykehjem/omsorgsboligbygg, men bør ha egen inngang.
  • Prøveordningen gjennomføres innenfor så like økonomiske rammer som mulig sammenlignet med ordinære studentboliger.
  • Det er ønskelig at prøveordningen både omfatter et sentralt beliggende prosjekt og et prosjekt i distriktene.
  • Hvor langt prosjektene er kommet og muligheten for å sette i gang med bygging raskt vil bli tillagt vekt.

  • Det er Kunnskapsdepartementet som treffer den endelige beslutningen om fordeling av tilsagnene. Husbanken har ansvaret for å forvalte ordningen, og det omfatter veiledning, godkjenning og utbetaling av tilskuddet.

  • Søknadsfristen er 1. september 2021

Søknadsskjema

Kunngjøringstekst