Historisk arkiv

Samfunnet vil tjene på bedre tilgang til forskningsdata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Dagens datainfrastruktur legger ikke godt nok til rette for bruk og gjenbruk av data fra forskning og forvaltning. Slike data spiller en viktig rolle i omstillingen av næringslivet, tjenesteutvikling i offentlig sektor og utviklingen av ny kunnskap. Kunnskapsdepartementet setter derfor i gang et utvalg som skal vurdere og foreslå løsninger til videreutviklingen av datainfrastruktur i Norge.

— Det ligger et stort potensial i at data fra forskning og forvaltning tas mer i bruk. Data produsert på skattebetalernes regning må gjøres tilgjengelige for alle og komme hele samfunnet til nytte. Derfor trenger vi en gjennomgang av hvordan datainfrastrukturen bør organiseres, styres og finansieres, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Det digitale skiftet står høyt på den politiske dagsordenen for forskning, høyere utdanning og innovasjon både i Norge og EU. God datainfrastruktur og superdatamaskiner er en forutsetning for å håndtere store datamengder. Forskningsfunn kan etterprøves og kvalitetssikres bedre. Innovasjonspotensialet som ligger i bedre datatilgang, kan utløses.

Ledes av professor Kenneth Ruud

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Norges forskningsråd satt ned et utvalg som skal vurdere hvordan datainfrastrukturen i Norge bør videreutvikles for å realisere disse målsettingene. Professor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Kenneth Ruud, leder utvalget.

— Skal vi dra nytte av mulighetene digitaliseringen gir, må vi legge til rette for et forsknings- og utdanningssystem som understøtter datadrevet forskning, forvaltning, tjenesteutvikling og verdiskaping på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte. Utvalget skal gi sine anbefalinger innen 1. mai 2022, og har nylig hatt sitt første møte om hvilke problemstillinger den bør behandle, sier Ruud.

Han understreker at utvalget vil være godt koblet på andre arbeider som er satt i gang på dataområdet:

— Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har nedsatt en styringsgruppe som skal utrede infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata. I høst avsluttes også et utvalgsarbeid om rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av data. Begge disse arbeidene er det viktig for oss å trekke veksler på, sier Ruud.

FAIR er et engelsk akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable og viser til de internasjonalt anerkjente prinsippene om at forskningsdata skal være tilgjengelige, gjenfinnbare, kunne håndteres maskinelt og være gjenbrukbare.

Om utvalget

Utvalget skal ha til sammen fem møter i høst og vil informere nærmere om arbeidet sitt på Forskningsrådets nettsider.

Utvalget består av deltagere fra forskningsinstitusjoner, tjenestetilbydere, næringslivet og forvaltningsorganer med ansvar for særlig relevante forvaltningsdata for forskning:

 

Navn  

Stilling  

Arbeidsgiver  

Kenneth Ruud, leder  

Professor  

UiT Norges arktiske universitet  

Ingrid Heggland, nestleder 

Førstebibliotekar, prosjektleder

NTNU, Nasjonalbiblioteket  

Ingunn Limstrand  

Seksjonsleder  

Miljødirektoratet  

Gunnar Bøe  

Daglig leder  

Uninett Sigma 2 AS  

Tanja Storsul  

Direktør  

Institutt for samfunnsforskning  

Knut Kalgraff Skjåk  

Avdelingsdirektør  

NSD  

Christine Stansberg  

Seniorrådgiver  

UiB-Elixir  

Pål Richard Romundstad  

Professor  

NTNU, Institutt for samfunnsmedisin  

Alexander Refsum Jensenius  

Forsker, musikkteknologi  

UiO  

Ann-Kristin Brændvang  

Fagdirektør  

SSB  

Kjetil Thorvik Brun  

Leder, teknologi og digitalisering  

Abelia  

Geir Huse  

Forskningsdirektør  

Havforskningsinstituttet  

Norges forskningsråd leder sekretariatet for utvalget, der også Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) deltar.