Historisk arkiv

Viktig å nå bredt ut med vaksinasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ekspertgruppa som har sett på koronatiltak retta mot innvandrere, overleverte 23. juni sluttrapporten sin til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

-Jeg har sett frem til å motta denne rapporten. Forslagene fra ekspertgruppen skal brukes gjennom pandemiens siste fase. I tillegg skal forslagene bøte på noen av de negative konsekvensene som særlig deler av innvandrerbefolkningen opplever, sier Melby.

På kort sikt har ekspertgruppen prioritert tiltak som økt sysselsetting, umiddelbare tiltak for å styrke språkopplæring og språktrening samt forsterkede tiltak mot negativ sosial kontroll. Ekspertgruppen understreker at det er viktig å få enda flere til å vaksinere seg. 

- Jeg merker meg viktige tiltak som kan bidra til at alle får muligheten til å vaksinere seg, og som helsemyndighetene nå vil se nærmere på, understreker Melby.

På beredskapssiden foreslår gruppen i stor grad tiltak som skal styrke kunnskapen om en sammensatt befolking hos offentlige myndigheter. I tillegg er språktiltak viktig. På lengre sikt, anbefaler den et løft gjennom språk- og arbeidstiltak for å forebygge utenforskap. Ekspertgruppen angir også retning for fremtidige kunnskapsbehov på integreringssiden.

Sammensatte årsaker til smitte 

Rapporten "Innvandererbefolkingen under koronapandemien", vurderer tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen under pandemien. Rapporten viser at det er sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i statistikken for smitte og innleggelser.

Det gjelder sosioøkonomiske forhold, bostedskommune og reising. Forsinkelser i arbeidet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene spiller også inn. Underliggende utfordringer, som svake språkferdigheter og segregering, har bidratt til å øke sårbarheten i enkelte deler av innvandrerbefolkningen. Innvandrere er også hardt rammet av sosiale og økonomiske konsekvenser av pandemien.

- Regjeringen vil nå vurdere ekspertgruppens forslag så raskt som mulig. Jeg vil takke innvandrerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn for innsatsen de har gjort. Det gjelder alt fra oppsøkende virksomhet, rådgivning, informasjonsspredning, utdeling av antibac og munnbind til å være en viktig dialogpartner for myndighetene, sier Melby.

Ett av tiltakene regjeringen iverksatte høsten 2020, var en hurtigarbeidende ekspertgruppe, som vurderte eksisterende og foreslo nye tiltak overfor innvandrerbefolkningen. Ekspertgruppen leverte sin rapport i desember 2020 med 29 forslag til tiltak. De aller fleste er fulgt opp (27 tiltak er gjennomført eller påbegynt).

Ekspertgruppen som 23. juni leverte rappporten sin, er en forlengelse av den forrige gruppen.

Les hele rapporten her