Historisk arkiv

Nyheter

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren har i dag nedsatt en faglig ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

 

Finansiering er et avgjørende virkemiddel i utviklingen av høyere utdanning og forskning.

- Ekspertgruppens viktigste oppdrag blir å se på hvordan eventuelle endringer i finansieringen kan bidra til å styrke kvaliteten på forskning og utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Universiteter og høyskoler har et omfattende samfunnsmandat knyttet til forskning, utdanning og formidling, og de er viktige bidragsytere i sin region. Det har i en tiårsperiode vært en vesentlig vekst i omfang av utdanning og forskning ved institusjonene. Det har blitt flere studenter, flere doktorgrader og mer publisering per forsker.

Samtidig peker evalueringer og forskning på at universitets- og høyskolesektoren er preget av mange små og fragmenterte fagmiljøer, at institusjonene blir likere og at Norge i mindre grad enn sine naboland bidrar til gjennombruddsforskning. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og SSB, har i flere rapporter påvist betydelige utfordringer knyttet til kvalitet og frafall.  

- Vi ber ekspertgruppen om faglige råd for hvordan vi kan nå regjeringens mål for universitets- og høyskolesektoren, sier Røe Isaksen.

Ekspertgruppen består av norske og nordiske fagpersoner. De har bred faglig kompetanse innen høyere utdanning og økonomisk styring i offentlig sektor. Gruppens medlemmer skal være faglig uavhengige og ikke representere sektorinteresser.

Gruppens arbeid skal levere sin rapport ved årsskiftet 2014/2015.

Ekspertgruppen skal ledes av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå.

Øvrige medlemmer er:

Astrid Oline Ervik, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Norges handelshøgskole

Hanne Foss Hansen, professor ved Universitetet i København

Arild Hervik, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Kjell Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen

Ole Ringdal, direktør International research institute of Stavanger (IRIS)

Kerstin Sahlin, professor ved Universitetet i Uppsala

Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet

Bjørn Stensaker, professor ved Universitetet i Oslo

Kunnskapsdepartementet har også lyst ut et oppdrag for å gjennomgå kostnader ved universiteter og høyskoler. Departementet ønsker bedre kjennskap til hvordan kostnader ved institusjonene er fordelt på ulike deler av deres kjernevirksomhet (utdanning, forskning, formidling). Resultater fra dette oppdraget vil inngå som grunnlag for ekspertgruppen i deres arbeid.