Historisk arkiv

Er elevene studieforberedt?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har satt i gang et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående opplæring.

Om lag halvparten av elevene har de siste årene søkt studieforberedende utdanningsprogrammer til Vg1, og til Vg3 øker andelen til to av tre søkere. Det er behov for mer kunnskap om kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene, og om forholdet mellom videregående opplæring og høyere utdanning. 

– Vi må skape en bedre sammenheng mellom videregående opplæring og høyere utdanning. Studieforberedende utdanningsprogrammer må i større grad gjøre elevene kjent med hva som kreves når de blir studenter.  Økte utdanningsambisjoner og store ungdomskull gjør at universiteter og høyskoler samtidig må tilpasse seg en mer sammensatt studentgruppe, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til et nasjonalt forskningsprosjekt om de tre studieforberedende utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama. NIFU har vunnet oppdraget, og prosjektet skal gjennomføres i perioden 2014 til 2016. 

NIFU skal studere sammenhenger mellom ungdomstrinnet, de studieforberedende utdanningsprogrammene og høyere utdanning, og videre om utdanningsprogrammene har en struktur og progresjon, læreplanene et innhold og skolene en undervisningspraksis som gjør elevene forberedt til videre studier. I oppdraget inngår også en analyse av eksisterende nasjonal og internasjonal forskning.

Forskningsprosjektet er en oppfølging av Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei.