Historisk arkiv

Foreslår endringer i barnehageloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at også fylkesmennene skal kunne føre tilsyn med barnehagene. Forslaget blir nå sendt ut på høring.

Regjeringen ønsker at det skal innføres et uavhengig tilsyn i barnehagene. Ved å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med enkeltbarnehager, etableres det et uavhengig tilsynsorgan også på barnehageområdet.

- Fylkesmannen vil kunne ta opp saker på eget initiativ, og vårt forslag gir foreldrene en ekstra mulighet til å be om at Fylkesmannen skal kobles inn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Selv om regjeringen vil gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn, skal hovedregelen fortsatt være at det er kommunen som fører tilsyn med egne barnehager.

- Kommunene kjenner barnehagene sine godt, og vi mener det er klokt at kommunene fortsatt skal føre tilsyn med dem. Problemet så langt har vært at det bare har vært kommunene som har gjort dette. Nå vil vi innføre en ekstra sikkerhet ved også å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn, sier Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å begrense Fylkesmannens tilsyn med barnehagene til særlige tilfeller.

- Dersom foreldre opplever at kommunens tilsyn ikke har tilstrekkelig legitimitet eller tillit, kan foreldrene be Fylkesmannen vurdere å føre tilsyn. Hvis kommunen og Fylkesmannen er uenige, er det Fylkesmannen som får siste ord, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagens regelverk om dokumentasjon og vurdering i barnehagen er utydelig og mangelfullt.  Regjeringen foreslår en presisering av gjeldende rett for å klargjøre at barnehagene har hjemmel til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle barnehagelovens krav til pedagogisk arbeid. Lovforslaget skal videre bidra til at alle barn i barnehagen får et tilrettelagt tilbud slik barnehageloven krever. Forslaget innebærer ingen nye plikter for barnehagens arbeid.

En klargjøring av regelverket for dokumentasjon og vurderingsarbeid i barnehagen er en forutsetning for å kunne gi foreldrene den informasjon de trenger om barnets trivsel og utvikling. Alle barn skal få støtte og stimulering tilpasset sine behov. Dette vil bli fulgt opp i arbeidet med ny rammeplan.

- Dokumentasjon og vurdering er ikke et mål i seg selv, men denne lovpresiseringen skal gi personalet et bedre grunnlag for å tilrettelegge for gode pedagogiske tiltak for det enkelte barn, sier Røe Isaksen.

I den nye rammeplanen for barnehagelærerutdanningen blir tittelen barnehagelærer innført. Departementet ønsker derfor å endre barnehageloven med forskrifter slik at førskolelærer erstattes av barnehagelærer også i lovteksten.

Høringsfristen er satt til 19. januar 2015. Selve høringsbrevet finner du her