Historisk arkiv

Nyheter

Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 17. mai 2014 er Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020, gjennom at programmene ble innlemmet i EØS-avtalen. Dette er EUs største program noensinne for utdanning, ungdom og idrett og forskning og innovasjon.

- Samarbeid innen forskning og utdanning er EUs viktigste strategi for å komme seg ut av krisen. Men samarbeid om kunnskap, og kanskje spesielt utveksling for barn og unge, er også viktig for å styrke hele det europeiske fellesskapet i utfordrende tider, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Her deltar Norge på lik linje med medlemslandene i EU. Det betyr at vi har tilgang til de store mulighetene begge programmene byr på.

– I et utdanningsperspektiv skal vi være med i Erasmus+ fordi det vil bidra til bedre kvalitet i norsk skole og høyere utdanning. Både kunnskapen og den internasjonale kompetansen elever, lærlinger og studenter tilegner seg er svært verdifull for samfunnet, sier Røe Isaksen.

Horisont 2020 og Erasmus+ er viktige virkemidler både for kvaliteten i norsk forskning og utdanning, og for internasjonalt samarbeid innenfor forskning og innovasjon og utdanning. Begge programmene byr på stor muligheter for norske deltagere, og nye muligheter for å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for norsk og europeisk politikkutvikling.

- Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. Norge deltar fullt ut i dette programmet. Det gir oss enorme muligheter, de forventer jeg at norske forskere og institusjoner griper, sier Røe Isaksen.

Regjeringen er opptatt av å sikre god norsk deltakelse og utnyttelse av mulighetene i Horisont 2020 og Erasmus+. Forskningsrådet har hovedansvaret for informasjons- og mobiliseringsarbeid til Horisont 2020, mens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er programkontor for og har ansvar for informasjons- og mobiliseringsarbeid til utdannings- og idrettsdelen av Erasmus+. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for ungdomsdelen av programmet. 

Hva er Horisont 2020?

 • Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram for 2014 – 2020.
 • Programmet skal bidra til bærekraftig økonomisk vekst og europeisk konkurranseevne, til å utvikle verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer og til å håndtere de store samfunnsutfordringene.
 • Horisont 2020 avløser EUs 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter. Det vil også omfatte innovasjonsdelen av EUs program for konkurranseevne og innovasjon (CIP) og Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT).
 • Programmet er det viktigste virkemiddelet for å videreutvikle Det europeiske forskningsområdet (ERA).
 • Programmet har tre hoveddeler (kalt søyler/pilarer):
 1. Fremragende forskning: Det europeiske forskningsrådet, forskningsinfrastruktur, mobilitet og karriereutvikling gjennom Marie Skłodowska-Curie-ordningen, fremtidige og fremspirende teknologier
 2. Industrielt lederskap: teknologier som IKT, nanoteknologi, bioteknologi og romfart, tilgang til risikokapital og støtte til SMB-er
 3. Forskning knyttet til store samfunnsutfordringer, med 7 delprogrammer knyttet til helse og velferd, mat/landbruk/marint/maritimt, energi, transport, klima/miljø/ressurser, samfunn og sikkerhet.

Hva er Erasmus+:

 • Erasmus+ er EUs utdannings- og ungdomsprogram for perioden 2014-2020.
 • Programmet skal ha betydning for en mer lik utvikling av utdanningssystemene i EU, og at utdanningsinstitusjonene i større grad vil bidra til å fremme innovasjon, entreprenørskap, vekst og sysselsetting i tillegg til aktiv medborgerskap, demokratiutvikling og flerkulturell forståelse i Europa.
 • Det nye programmet vil ha tre hovedtiltak:
  • Læringsmobilitet (individuell mobilitet);
  • Samarbeid for innovasjon og ”god praksis” - institusjonssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, ungdomsorganisasjoner, bedrifter, lokale og regionale myndigheter og frivillige organisasjoner er;
  • Støtte for politikkutvikling og reform innen programmets områder.
 • I tillegg kommer to spesifikke aktiviteter: Jean Monnet-initiativet (studier i europeisk integrasjon) og idrett. 

Les mer om Erasmus+

Les mer om Horsiont 2020