Historisk arkiv

Hva slags skole trenger vi i fremtiden?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag mottok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen den første rapporten om fremtidens skole. Hva slags kunnskap blir viktig i fremtiden, og i hvor stor grad dekker dagens skole dette?

I dag mottok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen den første rapporten om fremtidens skole.  Hva slags kunnskap blir viktig i fremtiden, og i hvor stor grad dekker dagens skole dette? 

Et utvalg ledet av professor Sten Ludvigsen har sett på hvilke krav fremtidens samfunns- og arbeidsliv vil stille til norsk skole. Hva slags kunnskap blir viktig i fremtiden, og i hvor stor grad dekker dagens skole dette? Det er blant spørsmålene utvalget har sett nærmere på. 

– Jeg vil takke Ludvigsen-utvalget for et grundig arbeid med delutredningen, og ser frem til hovedutredningen om fremtidens skole som kommer i juni neste år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Delutredningen NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole er først og fremst et kunnskapsgrunnlag, men gir også en pekepinn om hovedutredningen som skal leveres innen 15. juni 2015. Her er noe av det utvalget har kommet frem til: 

  • Evne til kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid vil bli enda viktigere i fremtiden. 
  • Utvalget legger til grunn et bredt kompetansebegrep som inkluderer både kognitive, praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring.  
  • Flere av fagene i dagens skole er svært brede i omfang. Dette kan gå på bekostning av elevenes muligheter til dybdelæring og faglig progresjon. 

Utvalget vil i hovedutredningen vurdere om noen fagområder bør styrkes, og om noen enkeltfag bør ut til fordel for nye. 

– For at elevene skal lære godt og kunne bruke det de har lært videre, viser læringsforskningen at undervisningen må legge til rette for å lære i dybden - i motsetning til mer overflatisk læring, sier leder av utvalget for fremtidens skole, Sten Ludvigsen. 

– Det er viktig at vi stiller spørsmål ved om innholdet i dagens skole forbereder elevene godt nok på livet etter skolen. Å investere i kunnskapsskolen er det viktigste vi kan gjøre for å sikre et godt samfunn, understreker kunnskapsministeren. 

FAKTA:

Utvalget for fremtidens skole ble nedsatt 21. juni 2013, for å vurdere om norsk skole dekker den kompetansen elevene vil trenge i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. 

Professor Sten Ludvigsen fra Universitetet i Oslo leder utvalgets arbeid. 

3. september 2014 overleverte Ludvigsen-utvalget sin delutredning NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole. Utredningen presenterer den historiske utviklingen av fagene i grunnskolen, en sammenlikning med andre land og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører om fremtidens kompetanser. 

Innen 15. juni 2015 skal utvalget levere sin hovedinnstilling, med en vurdering av om fagene i norsk skole dekker de kunnskapene og ferdighetene elevene vil trenge i fremtiden.  

Her kan du lese mer om delutredningen og utvalget for fremtidens skole:
http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/

(Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottar rapporten fra utvalgsleder Sten Ludvigsen. Foto: KD)
(Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottar rapporten fra utvalgsleder Sten Ludvigsen. Foto: KD)