Historisk arkiv

Kunnskap gir muligheter for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I statsbudsjettet for 2015 prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.

I statsbudsjettet for 2015 prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.

 

– Budsjettet viser at kunnskap er et av regjeringens store satsingsområder. Vi skal realisere kunnskapssamfunnet, og satser derfor på forskning og høyere utdanning, kvalitet i barnehagen og mer til videreutdanning for lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Milliard til videreutdanning

Regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videreutdanning for lærere, og foreslår å bruke over en milliard kroner på å gjøre gode lærere enda bedre. Det betyr at regjeringen i løpet av sitt første år har tredoblet satsingen på videreutdanning av lærere. 

– Dette er noe lærerne ønsker og som vil gi en bedre skole for elevene. Nå gir vi enda flere mulighet til å videreutdanne seg, sier kunnskapsministeren. 

Totalt foreslås det å øke videreutdanning for lærere med til sammen 1 500 plasser. Fra høsten 2015 vil 5 050 lærere kunne få tilbud om videreutdanning. Dette er en økning på 3 250 siden forrige regjering. 

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen vil bruke 60 millioner kroner mer for å styrke kompetansen til de som jobber i barnehagene. Totalt foreslås det å bevilge 275 millioner kroner for å fremme kvalitet i barnehagesektoren.

– Vi ønsker at enda flere av dem som jobber i barnehagen skal ha barnefaglig utdannelse. Det vil øke kvaliteten på det tilbudet barna får, og gode barnehager legger grunnlaget for kunnskapssamfunnet, sier Røe Isaksen.


Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt. Alle familier med en samlet inntekt under 405 000 kroner vil ha rett til redusert foreldrebetaling for det første barnet i barnehagen. Ordningen med søskenmoderasjon videreføres for resten av søskenflokken. Reformen skal finansieres ved å øke maksimalprisen med hundre kroner per måned. Maksimalprisen vil likevel reelt sett være lavere enn i 2011. 

Mer til forskning og høyere utdanning

Regjeringen styrker satsingen på kvalitet i høyere utdanning og forskning, og foreslår å bevilge 30,9 milliarder kroner til universiteter og høyskoler i 2015. Det er en realvekst på over to prosent fra 2014.

– Noe av det som prioriteres er satsingen på utviklingen av verdensledende fagmiljøer, midler til arbeidet med å lage en ny struktur i sektoren, flere rekrutteringsstillinger og penger til utstyr og universitetsbygg, sier kunnskapsministeren.  

Regjeringen legger også frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og foreslår å bruke 2,1 milliarder mer på forskning og utvikling. Planen innebærer en historisk satsing. Regjeringen vil bruke én prosent av bruttonasjonalproduktet på forskning og utvikling (FoU), og tar sikte på at målet kan nås i perioden 2019-2020.

– I langtidsplanen staker vi ut kursen for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. Skal vi lykkes med det, er vi helt avhengige av forskning og utdanning av fremragende kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

I budsjettet for 2015 følger regjeringen opp langtidsplanen med over 660 millioner kroner. Blant de største tiltakene er 100 millioner kroner til en satsing på verdensledende fagmiljøer, 100 millioner kroner til forskningsinfrastruktur, 60 millioner kroner til fri prosjektstøtte og 115 millioner kroner for å stimulere til økt norsk deltakelse i Horisont 2020. 

Flere studentboliger

For å gi flere studenter et rimelig botilbud, foreslår regjeringen å bygge 1500 nye studentboliger neste år. Det er 200 flere enn i 2014. Samtidig ønsker regjeringen å redusere den økonomiske risikoen og øke valgfriheten for norske studenter i utlandet ved å valutajustere både stipend og lån til skolepenger. I tillegg foreslår regjeringen å gjøre det mulig å kombinere sykepenger fra folketrygden med sykestipend fra Lånekassen. 

Regjeringen foreslår dessuten å bevilge 30 millioner kroner utover forventet prisvekst til å øke basisstøtten for studenter, altså den samlede summen studenter flest får utbetalt. Basisstøtten vil fra neste år være på 100 920 kroner per studieår.

Mer til basiskompetanse

Regjeringen foreslår å bevilge 169 millioner kroner til to ordninger som skal styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne. Regjeringen vil styrke BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet) og utvider ordningen med 15 millioner kroner. Regjeringen innførte i fjor en mulighet for opplæring i norsk muntlig for arbeidstakere med svake norskferdigheter. Regjeringens forslag innebærer at det til sammen settes av 40 millioner kroner til dette formålet i 2015 innenfor rammen av BKA. Dessuten suppleres BKA med Basiskompetanse i frivilligheten (BKF). Dette vil gi enda flere voksne tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter.