Forsiden

Historisk arkiv

Offensiv plan for mer forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag legger regjeringen frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Regjeringen varsler opptrapping på 1,4 milliarder kroner til utstyr, rekrutteringsstillinger og tiltak for å få flere til å delta i europeisk forskningssamarbeid.

I dag legger regjeringen frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Regjeringen varsler opptrapping på 1,4 milliarder kroner til utstyr, rekrutteringsstillinger og tiltak for å få flere til å delta i europeisk forskningssamarbeid.

 

Planen innebærer en historisk satsing hvor regjeringen gjeninnfører et tidfestet mål for forskningssatsinger. Regjeringen vil bruke én prosent av bruttonasjonalproduktet på forskning og utvikling (FoU), og tar sikte på at målet kan nås i perioden 2019-2020. 

- I langtidsplanen staker vi ut kursen for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. Skal vi lykkes med det, er vi helt avhengige av forskning og utdanning av fremragende kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Langtidsplanen har tre overordnede mål: Å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer.

Regjeringen vil trappe opp bevilgningene innenfor seks langsiktige prioriteringer: 

  • Hav
  • Klima, miljø og miljøvennlig energi
  • Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester
  • Muliggjørende teknologier
  • Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
  • Verdensledende fagmiljøer 

-  For å nå målene i langtidsplanen, foreslår vi å gi mer til tiltak som skal gi flere dyktige fagfolk, bedre utstyr og mer samarbeid med andre land, sier Røe Isaksen. 

I løpet av perioden 2015–2018 vil regjeringen:

  • Trappe opp med 500 nye rekrutteringsstillinger.
  • Trappe opp bevilgningene til forskningsinfrastruktur med 400 millioner kroner mer.
  • Trappe opp bevilgningene for å stimulere til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, med 400 millioner kroner mer. 

- Vi vil også prioritere to viktige bygg som støtter opp under de målene vi har satt oss i langtidsplanen, et nytt bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim, sier Røe Isaksen. 

I budsjettet for 2015 følger regjeringen opp langtidsplanen med over 660 millioner kroner. Samlet vokser bevilgningene til forskning og utvikling (FoU) med 2,1 milliarder i 2015. Det tilsvarer en realvekst på 4,2 prosent fra 2014 til 2015. Blant de største tiltakene er 100 millioner kroner til en satsing på verdensledende fagmiljøer, 100 millioner kroner til forskningsinfrastruktur og 60 millioner kroner til fri prosjektstøtte og 115 millioner kroner for å stimulere til økt norsk deltakelse i Horisont 2020. 

-  Det er viktig at det forskes mer også i næringslivet. Derfor styrker vi en rekke ordninger som skal gjøre dette mer attraktivt, sier Røe Isaksen. 

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) foreslås styrket med 70 millioner kroner, marin forskning med 40 millioner kroner og FORNY 2020 med 20 millioner kroner. Videre vil regjeringen styrke Skattefunn-ordningen. Effekten av dette er om lag 120 millioner kroner.