Historisk arkiv

Bedre oppfølging i barnehagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For å sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, vil regjeringen at alle barnehager vurderer og følger opp hvert barns trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Forslaget blir nå sendt til Stortinget.

– Vi vil gi alle barn i barnehagen den oppfølgingen de trenger. Foreldre skal være trygge på at de får god informasjonen om sitt barn. Et godt systematisk arbeid med dokumentasjon og vurdering i barnehagene er en forutsetning for å få til dette, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjør regelverket tydeligere
Regjeringen mener dagens regelverk er for uklart. Det blir oppfattet og praktisert ulikt i landets 6500 barnehager.

– Vurderingen av barns trivsel, utvikling og læring varierer fra en barnehage til en annen. Barn som trenger tett oppfølging risikerer ikke å bli oppdaget. Ansatte i barnehagene er også usikre på hvordan de skal bruke og behandle personopplysningene som de samler inn om barna, sier Røe Isaksen.

Barnehageeier skal fortsatt ha ansvaret for at hvert barn får et tilrettelagt tilbud. Lovpresiseringen er også tydelig på at barnehageeier skal samarbeide med personale om utforming og utvikling av det pedagogiske tilbudet.  

Personvern
Regjeringen vil også at foreldre skal være trygge på at personopplysninger blir forsvarlig behandlet. Med regjeringens forslag vil det bli tydeligere at informasjon om barn skal behandles etter personopplysningsloven.

– Barnehagene må ha foreldrenes samtykke før personopplysninger deles med instanser utenfor barnehagen, for eksempel skole eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.Foreldrene har rett til å bli informert, og barnehagen har plikt til å informere om all innsamling og bruk av opplysninger om barnet, sier kunnskapsministeren.