Forsiden

Historisk arkiv

Fra utenforskap til ny sjanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Det er to av hovedgrepene i melding til Stortinget "Fra utenforskap til ny sjanse" som ble lagt frem fredag.

– I en situasjon med økende arbeidsledighet og høy innvandring vil vi gjøre det enklere for voksne å få opplæring og kompetanse som arbeidslivet trenger. Dette kan være fag- og yrkesopplæring, lese- og skriveopplæring eller norskopplæring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ifølge OECD har over 400 000 voksne svake grunnleggende ferdigheter. Mange i denne gruppen er utenfor eller på kanten av arbeidslivet.

Les meldingen.

Ny, helhetlig koordinering

Mange voksne trenger hjelp fra flere deler av det offentlige hjelpeapparatet, men til nå har koordineringen vært for dårlig. Nå har Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gått sammen om en felles melding til Stortinget. Målet er å få en helhetlig politikk på området.

– Det store skillet går mellom de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Derfor må vi legge til rette for læring gjennom hele livet, og forbygge utenforskap ved at alle deler av hjelpeapparatet jobber sammen, sier Røe Isaksen.

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Mange flyktninger og innvandrere har behov for norskopplæring og annen kvalifisering for å få seg arbeid. Til nå har det vært vanskelig å kombinere norskopplæring samtidig som man deltar i grunnskole eller videregående opplæring.  

Verken samfunnet eller den enkelte har tid og råd til at det tar mange år før innvandrere er kvalifisert for arbeid. Regjeringen vil gjøre introduksjonsprogrammet mer effektivt blant annet ved å øke bruken av opplæring og arbeidsrettede tiltak i programmet. Vi skal også fjerne unødige hindringer for samordning mellom norskopplæring og annen opplæring i kommunene, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Manglende grunnleggende ferdigheter

Voksne med lav utdanning er overrepresentert blant NAVs brukere. I dag har mange arbeidssøkere med svake grunnleggende ferdigheter eller mangelfulle norskferdigheter problemer med å dra nytte av NAVs opplæringstiltak.

– NAVs opplæringstiltak skal i større grad enn i dag tilpasses brukernes behov. Vi vil styrke tilbudet i arbeidsrettet norskopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Vi vil også prioritere yrkesrettet opplæring i et nytt toårig tiltak for voksne som faller utenfor dagens lovverk, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Ny vei til fagbrev

Regjeringen ønsker å gjøre relevant opplæring tilgjengelig på flere arenaer. Mange voksne har behov for å kombinere utdanning med arbeid og andre forpliktelser. Derfor vil regjeringen gjøre opplæring for voksne mer fleksibel og mer tilpasset voksnes liv.

– Sammen med partene i arbeidslivet vil regjeringen utvikle en ny vei til fagbrev, kalt Fagbrev på jobb. Denne modellen skal gi flere ufaglærte anledning til å kombinere opplæring med arbeid og inntekt, sier kunnskapsministeren.

Sentrale tiltak i meldingen:

  • Utvikle verktøy for å kartlegge grunnleggende ferdigheter. Det skal bidra til at behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter avdekkes og følges opp av ulike opplæringsaktører på tvers av sektorene.
  • Ha forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Det skal gjøre det enklere å veksle mellom opplæring og arbeid og andre forpliktelser. Modulene skal også kunne inngå i introduksjonsprogrammet og i NAVs arbeidsmarkedstiltak.
  • Etablere en ordning med fagbrev på jobb i samarbeid med partene i arbeidslivet, som en alternativ vei til fag- og svennebrev.
  • Styrke tilbudet til arbeidssøkere gjennom et toårig yrkesrettet opplæringstiltak for personer over 19 år med svake grunnleggende ferdigheter.
  • Utvikle opplæringen i NAV ved å gi et bedre kurstilbud i grunnleggende ferdigheter og i arbeidsrettet norskopplæring.
  • Legge til rette for å øke bruken av grunnskoleopplæring og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet. Det betyr at det blir lettere for flyktninger å ta utdanning samtidig som de lærer seg norsk.
  • Innføre krav om at lærere som skal undervise i norsk etter introduksjonsloven, skal ha faglig fordypning i relevante fag.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug,Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie