Historisk arkiv

Hver fjerde student faller fra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flere studerer enn noen gang tidligere, men bare fire av ti studenter fullfører til planlagt tid. Det kommer fram i tilstandsrapporten for høyere utdanning.

– Når vi ser på hvor mange som gjennomfører på normert tid og sammenlikner oss med andre land, kommer Norge dårlig ut. Men vi vet at det er stor variasjon mellom de forskjellige studiene. Det er også stor variasjon mellom institusjonene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren er bekymret for at så mange studenter faller fra og bruker for lang tid.

– Høyere utdanning og forskning er nøkkelen for å klare den omstillingen vi står overfor og for å gjennomføre det grønne skiftet. Derfor er regjeringen opptatt av at flere studenter må fullføre sine studier. Vi jobber nå med en egen stortingsmelding om utdanningskvalitet, hvor dette er helt sentrale problemstillinger, sier kunnskapsministeren.

Det meste av frafallet skjer de første to semestrene, og 71 prosent av studentene som faller fra har tatt 30 studiepoeng eller mindre. Det er også mange som ombestemmer seg og bytter studium.

– Tilstandsrapporten viser at om lag hver fjerde bachelorkandidat som begynte på humanistiske eller samfunnsvitenskapelige studier, ombestemte seg og fullførte på et annet fagområde, sier Isaksen.  Han oppfordrer universiteter og høyskoler til å gå grundig inn i rapporten.

– Det er store forskjeller mellom ulike institusjoner og ulike studier. Her må institusjonene gå inn for å lære av de som lykkes best, sier statsråden.

Stadig yngre studenter

Antallet studenter under 20 år har mer enn doblet seg de siste ti årene. Det viser at det er flere studenter som starter på studiene rett etter videregående skole.

Selv om antallet studenter over 30 år også har økt, er andelen gått ned fra 32 prosent i 2006 til 28 prosent siste år. Samlet sett innebærer det at studentmassen ved norske universiteter og høyskoler er noe yngre enn for ti år siden.

Flest studenter er kvinner, men flest professorer er menn

Kvinner er i klart flertall blant studentene. De ti siste årene har andelen kvinnelige studenter ligget relativt stabilt rundt 60 prosent. Variasjonen mellom fagområdene er imidlertid stor.

I realfagfaglige og teknologiske studier er bare én av tre studenter kvinner, mens fire av fem er kvinner i stunder innen helse, sosial og idrett.

Blant doktorgradsstipendiatene har kvinnene vært i flertall siden 2008.

– Likevel ser vi at det er lavere andel kvinner, jo høyere i den akademiske stillingsstrukturen vi kommer, sier kunnskapsministeren.

I 2015 var 27 prosent av professorene kvinner. Andelen kvinnelige professorer har imidlertid økt med om lag en prosent per år de siste ti årene. Blant førsteamanuensene, som er den viktigste rekrutteringsbasen til professorstillinger, var kvinneandelen 44 prosent i 2015.