Historisk arkiv

Krever bedre rapportering fra private fagskoler og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ingen av de private fagskolene og høyskolene rapporterer fullt ut i tråd med kravene fra Kunnskapsdepartementet. -Nå krever vi bedre rapportering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han varsler også gjennomgang av hvordan skolene handler, blant annet med selskaper i samme konsern.

Private høyskoler og fagskoler spiller en viktig rolle i det norske utdanningssystemet, og tilbyr utdanninger som det er stort behov for. Flere av dem får tilskudd fra staten, og Kunnskapsdepartementet kontrollerer årsregnskap og årsrapporter fra disse.

Sikre studentene

− Utgangspunktet er at dette er profesjonelle aktører som gjør en god og viktig jobb for å tilby utdanninger av god kvalitet. Samtidig, når staten bidrar med midler til disse skolene, må vi også følge opp om statens penger blir brukt slik som de skal. Det er viktig for hele bransjen at eventuelle useriøse aktører blir oppdaget, sier Røe Isaksen.

Tilsynsenheten i Kunnskapsdepartementet har kontrollert om skolene har rapportert inn årsregnskap og årsrapport for 2015 slik departementet har bedt om.

− Det vi nå har gjort, er å sjekke om vi har all den informasjonen vi trenger for å følge opp om statstilskuddet og egenbetalingen fra studentene kommer studentene til gode, slik loven krever. Dessverre har vi ikke fått all informasjon vi har bedt om, sier han.

Kunnskapsdepartementets oppfølging skal bidra til å sikre at studentene får de tjenestene fra høyskolene som de har krav på. Tilsynet skal bidra til at reglene blir fulgt, at lovbrudd blir avdekket og at disse rettes opp. 

Avdekke lovbrudd

− Rapporteringen vi har fått er så mangelfull at vi ikke får gjennomført kontrollen på en skikkelig måte. Derfor varsler vi i dag 34 institusjoner om at de må gi oss ytterligere informasjon, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Noen av skolene har fått frist til å levere informasjonen til 21. november i år, mens andre har fått beskjed om at de må rapportere inn bedre neste år. Kontrollen viser at det er svært varierende rapportering på kravene som departementet har stilt.

− Ikke alle avvikene er like alvorlige. Men for at vi skal kunne gjennomføre kontrollen på en skikkelig måte, og deretter vurdere om midlene kommer studentene til gode, er det viktige at vi har det fullstendige bildet, sier Røe Isaksen.

Egen tilsynsenhet

Kunnskapsdepartementet har tidligere fått kritikk for ikke å gjennomføre kontrollen med private høyskoler og fagskoler på en god nok måte. Det er bakgrunnen for at departementet i vår opprettet en egen tilsynsenhet.

− Vi har også behov for mer informasjon om hvordan institusjonene organiserer sin økonomiske virksomhet. Flere av skolene er for eksempel en del av et større konsern, og vi har behov for å vite mer om hvordan de kjøper og selger varer, utstyr og tjenester, sier Røe Isaksen.

Departementet vil sjekke om handel skjer på markedsmessig vilkår. Tilsynet vil også se nøyere på informasjon om leieforhold av skolebygg, lån, utlån, utbetalinger og andre verdioverføringer, hvor midler kan tas ut av skoledriften.

Varsler kartlegging

I et brev til alle private høgskoler og fagskoler varsler Kunnskapsdepartementet at den nye tilsynsenheten vil kartlegge hvordan de organiserer sin økonomiske virksomhet. Departementene ønsker spesielt å få svar på spørsmål om transaksjoner med nærstående. Nærstående er definert som personer, virksomheter og andre typer organisasjoner som direkte eller indirekte har en relasjon til skolen på en måte som kan skape usikkerhet om handelen eller transaksjonen skjer på markedsmessige vilkår. I tillegg stiller departementet spørsmål også om andre transaksjoner.

− Informasjonen fra denne kartleggingen vil vi bruke til å planlegge fremtidige tilsyn, og når vi jobber med nye forskrifter og retningslinjer for tilskudd. Det legger med andre ord grunnlag for en bedre kontroll i fremtiden. Det handler kort og godt om å sikre at pengene kommer studentene til gode, sier Røe Isaksen.

Departementet ber om å få svar på sine spørsmål innen 21. november 2016. 

 

  • Ingen av de private høyskolene og fagskolene har alt riktig i rapporteringen
  • Høyskoler: Gjennomsnittlig avvik er 20 prosent på årsregnskapsrapportering og 17 prosent på rapporteringen på årsrapporten.
  • Fagskoler: Gjennomsnittlig avvik er 18 prosent på årsregnskapsrapportering og 25 prosent på rapporteringen på årsrapporten.
  • Bare 15 prosent av de private høyskolene har mindre enn 10 prosent avvik i rapporteringen av årsregnskapene.
  • 29 prosent av de private fagskolene har mindre enn 10 prosent avvik i rapporteringen av årsregnskapene.
  • 90 prosent av de private høyskolene har avvik på noter til foreløpig regnskap
  • Institusjonene er generelt svake på å rapportere om de har annen økonomisk aktivitet enn skoledrift.

  • Kunnskapsdepartementet opprettet tidligere i år en egen tilsynsenhet som får et særlig ansvar for å følge opp private høyskoler og fagskoler.
  • Den nye tilsynsenheten varsler samtlige private høyskoler og fagskoler at de vil se nærmere på hvordan skolene kjøper og selger varer, utstyr og tjenester.
  • Regjeringen har foreslått å endre regelverket for bedre å sikre at statlig tilskudd til private høyskoler og fagskoler og studentenes egenbetaling kommer studentene til gode. Disse forslagene har vært på høring, og høringsfristen gikk ut 9. september.