Historisk arkiv

Talentsentre for høyt presterende elever

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil etablere talentsentre i realfag for å gi høyt presterende elever et bedre opplæringstilbud. – Talentsentrene er et av mange tiltak vi nå setter i gang for å øke barn og unges læring i matematikk, naturfag og teknologi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Elever ved Hundsund ungdomsskole i Bærum får bryne seg på ny teknologi i valgfaget "Teknologi i praksis".

Elever på Hundsund skole i Bærum programmerer legoroboter. - Vi vil skape en positiv realfagskultur der det er lov å være god, sier kunnskapsministeren.

Den nye tiltaksplanen for realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag" som ble lagt frem i august 2015. Tiltaksplanen for 2016 beskriver nasjonale realfagstiltak og gir forslag til lokale tiltak i barnehager og skoler.

– Målet er å få færre barn og unge på lavt nivå i realfag, og flere som presterer på høyt nivå. I dag går én av fem elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig, og det er en utfordring vi må ta på alvor. Samtidig må vi gi talentene noe å strekke seg etter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Større utfordringer og mer dybdelæring

Et av tiltakene i 2016 er etablering av regionale talentsentre for realfag. Talentsentrene vil bli plassert i tilknytning til flere av landets vitensentre, og er inspirert av senteret Science Talenter ved Sorø Akademi i Danmark. Her får elever fra grunnskoler og videregående skoler delta i realfaglige nettverk, og dette har resultert både i økt motivasjon og mer tilpasset undervisning.

– I første omgang er regionale talentsentre for realfag et forsøksprosjekt. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer, sier Røe Isaksen.

I realfagsstrategien "Tett på realfag 2015-2019" er et av målene at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag. Norge har færre elever i toppsjiktet i matematikk enn alle de nordiske landene unntatt Sverige. Kun 9 prosent av elevene i Norge presterte på de to høyeste nivåene i matematikk i den siste PISA-undersøkelsen og bare 7 prosent av elevene presterte på de øverste nivåene i naturfag.

 – Lov å være god

– Regjeringen ønsker å skape en positiv realfagskultur, der det er lov å være god. Elever med et spesielt talent for realfag kan fort bli faglig ensomme på egen skole. Ofte får de ikke nok utfordringer og de savner elever de kan samarbeide med og bli faglig utfordret av, understreker kunnskapsministeren.

Nye realfagstiltak i 2016:

 • En ekstra time i naturfag på 5-7 trinn innføres høsten 2016.
 • Det skal opprettes rundt 20 nye realfagskommuner. Kommuner som vil bli realfagskommuner kan søke om dette innen 1. mars i år.
 • Fra høsten 2016 blir fordypning i matematikk et eget fag på ungdomsskolen, og kan tilbys som alternativ til 2. fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag.
 • Koding blir eget valgfag i inntil 30 forsøkskommuner. Kommuner kan søke om å delta innen 1. mars i år.
 • Nye læringsstøttende matematikkprøver på 5.-10. trinn.
 • Øke kunnskapen om matematikkopplæring for svakt presterende elever.
 • Etablere talentsentre i realfag – ressurssentre for høyt presterende elever.
 • Virtuell matematikkskole for høyt presterende elever.
 • Ny og større Matte-MOOC for lærere i grunnskolen.

Se fullstendig oversikt over eksisterende og nye realfagstiltak.

– I fremtiden vil vi ikke i samme grad kunne lene oss på inntekter fra olje og gass. Vi må utvikle ny, grønn teknologi og vi må skape nye arbeidsplasser. Det er vårt ansvar å gjøre dagens barn og unge best mulig rustet for de viktige oppgavene som venter dem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta:

 • "Tett på realfag"er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, og gjelder i perioden 2015 til 2019.
 • Realfagsstrategien skal bevisstgjøre og forplikte de som er tettest på barn og unges læring. De viktigste målgruppene er derfor skole- og barnehageeiere, lærere, skoleledere, barnehageansatte og styrere.
 • Nye tiltaksplaner for realfagene skal legges frem hvert år i perioden 2016-2019, og er en oppfølging av realfagsstrategien.
 • Tiltaksplanen beskriver nye og eksisterende nasjonale realfagstiltak og gir forslag til lokale tiltak i barnehager og skoler.
 • Regjeringens realfagssatsing har fire hovedmål:
 1. Forbedre barn og unges  kompetanse i realfag.
 2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
 3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
 4. Barnehagelærere og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.