Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Forslag til ny organisering av kunnskapssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

En gruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet legger onsdag 6. januar fram en rapport om hvordan de mener organiseringen av kunnskapssektoren kan bli bedre.

Gruppen har bestått av Svein Gjedrem (leder) og Sven Ole Fagernæs. De har hatt som oppgave å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter, og organiseringen av oppgavene utenfor departementet.
På bakgrunn av vurderingene, vil de gi anbefalinger om framtidig organisering som skal legge til rette for:

  • God og konsistent måloppnåelse i kunnskapssektoren.
  • Utdanning og forskning av høy kvalitet.
  • Sektorens og samfunnets behov nå og i framtiden.
  • Effektiv ressursbruk.
  • Styring, ledelse og ansvarliggjøring.
  • Et klarere skille mellom policyutvikling, forvaltning, tjeneste­produksjon og tilsyn. 

Pressen inviteres til å være til stede når Svein Gjedrem og Sven Ole Fagernæs overleverer sin rapport Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Tid: 6.januar kl 14:00

Sted: Kunnskapsdepartementet, Plenumsalen, Kirkegata 18, Oslo 

Vi ber om at medier som ønsker avtale om publiseringspunkt, tar kontakt med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon/Brukersenter på 22 24 00 00 eller 40000@dss.dep.no

Kontaktperson i KD: Kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Holter,
mobil: 98496058 E-post: ash@kd.dep.no 

Om gruppen:
Svein Gjedrem var sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre i perioden 1999 – 2010. Han var departementsråd i Finansdepartementet i perioden 1996 – 1998 og 2011 – 2015. 

Sven Ole Fagernæs var regjeringsadvokat i perioden 1994 – 2015. I perioden 1998 – 2001 var han konstituert departementsråd i Justis- og politidepartementet, og i 2005 var han konstituert sysselmann på Svalbard. 

Nett-tv Forslag til ny organisering av kunnskapssektoren

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her