Historisk arkiv

TIMSS 2015: Norske 5. klassinger best i Norden i matematikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

De norske elevene utmerker seg i matematikk på barnetrinnet. På ungdomstrinnet gjør norske elever det middels godt både i matematikk og naturfag. – Dette viser at mye går bra i norsk skole. Norske lærere gjør en jobb vi kan være stolte av, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Norske elever på 5. trinn presterer svært bra i matematikk. Den positive utviklingen vi har sett på 4. trinn blir også bekreftet. Dette er svært gledelig fordi vi de siste årene har satset mye på matematikk og regning, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler elevenes kunnskaper i matematikk og naturfag. Av de europeiske landene er det bare Russland og Nord-Irland som gjør det bedre i matematikk enn de norske elevene på 5. trinn.

– Vi ser en positiv trend fra innføringen av Kunnskapsløftet, som ble utviklet av Kristin Clemet og Regjeringen Bondevik 2, og frem til i dag. Kunnskapsløftet representerte et viktig skifte i skolen - der man ble mer opptatt av hva elevene lærer, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

I naturfag presterer norske 5. klassinger på nivå med land som Sverige og England, men lavere enn Finland og USA. 

Faglig fordypning viktig

Andelen lærere med faglig fordypning er lav i Norge sammenlignet med andre europeiske og nordiske land. Om lag halvparten av de norske elevene i TIMSS 2015 får undervisning av lærere uten faglig fordypning. TIMSS-undersøkelsen viser at lærernes faglige fordypning er viktig for hvor mye elevene lærer. 

– Regjeringen har innført krav om at alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk skal ha faglig fordypning. Vi har satt i gang en historisk satsing på videreutdanning for lærere. Funnene i TIMSS viser at dette er riktig vei å gå, sier Røe Isaksen. 

På 5. trinn har forskerne gått spesielt inn og sett at lærerens faglige fordypning har sammenheng med elevenes resultater. TIMSS viser også at lærernes utdanningsnivå og pedagogiske trygghet kan redusere betydningen av elevenes hjemmebakgrunn. 

Middels gode på ungdomstrinnet

– TIMSS-rapporten har fått navnet Vi kan lykkes i realfag. Vårt klare mål er at det skal vi. Sammen med elever, lærere, rektorer og kommuner skal vi greie det. TIMSS 2015 viser at vi er på god vei, sier kunnskapsministeren. 

På 9. trinn er norske elever middels gode i matematikk sammenlignet med andre europeiske land. De norske elevene skårer høyere enn Sverige og er på nivå med England og USA. Også i naturfag presterer de norske 9. klassingene middels godt.

– Vi har hatt en god utvikling på barnetrinnet. Dette viser seg ikke like tydelig på ungdomstrinnet. Det er det grunn til å se nærmere på, sier Hege Nilssen.

Forskerne peker på at norske elever har få undervisningstimer i naturfag sammenlignet med de fleste andre land.

– Vi har lagt frem en ny realfagsstrategi og innført én ekstra time naturfag på barneskolen. Nå må vi se om vi kan få mer naturfag på timeplanen også i ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

5. og 9. trinn ny målgruppe

I årets undersøkelse deltok Norge med elever fra 4., 5., 8. og 9. trinn – og 5. og 9. trinn er ny hovedmålgruppe.

– Grunnen til at Norge endret hovedmålgruppen er at de norske elevene har vært blant de desidert yngste. Det henger sammen med at elevene i de andre nordiske landene starter på skolen når de er syv år, forklarer Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

I de øvrige nordiske landene defineres seksåringenes aktiviteter som førskole. Alle de andre nordiske landene starter med leseopplæring på førskole, mens i Norge starter vi leseopplæring på 1. trinn. 

TIMSS 2015 viser også at læringsmiljøet er svært godt i Norge sammenlignet med de andre landene i undersøkelsen. 

– Dette er veldig positivt. Skolen handler om mer enn bare faglige resultater. Vi er opptatt av at alle elever skal trives, og vi ser at det gjøres mye godt arbeid ute på skolene, understreker kunnskapsministeren. 

Fakta om TIMSS

  • Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) er en internasjonal studie i matematikk og naturfag for grunnskolen.
  • Fra 1995 har TIMSS blitt gjennomført hvert fjerde år. Norge har deltatt hver gang unntatt i 1999.
  • Norge deltar i TIMSS 2015 med elever fra 4., 5., 8. og 9. trinn.
  • 5. og 9. trinn representerer Norge i de internasjonale sammenlikningene. Før deltok Norge bare med elever fra 4. og 8. trinn. 
  • Endringen skyldes at vi ønsker å sammenligne oss med resten av Norden. Før var norske elever ett år yngre. De norske elevene på 5. trinn er i snitt 10,7 år gamle. I Danmark er de 10,9, i Sverige 10,8 og i England 10,1. Elever på 4. trinn i Norge er i gjennomsnitt 9,7 år gamle.
  • I underkant av 60 land deltar i TIMSS 2015. Europa utgjør den største gruppen med 29 land. Av de nordiske landene er det bare Island som ikke er med.
    • TIMSS gjennomføres av forsker-organisasjonen International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 

De norske resultatene i TIMSS 2015 

Nett-tv Pressekonferanse på Majorstuen skole

Se sendingen her

Se sendingen her