Historisk arkiv

Varsler tilsyn med Westerdals

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet åpner tilsyn med Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT). – Vi vil være sikre på at alle lover og regler blir fulgt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Private høyskoler er en viktig del av utdanningstilbudet, og statstilskudd og studentenes egenbetaling skal komme studentene til gode. Private høyskoler som mottar statstilskudd, har derfor ikke anledning til å ta ut utbytte eller på andre måter ta ut verdier fra skoledriften, verken til eierne eller andre nærstående.

Handel med nærstående

− Vi vil kontrollere om handel med varer og tjenester og finansielle transaksjoner blir gjort slik loven krever. Vi vil også se nærmere på om fusjoner og andre omorganiseringer er i tråd med lovens krav om at skoler som får statstilskudd ikke kan gi økonomisk utbytte, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet varsler et bredt tilsyn, men det betyr ikke at det foreligger en konkret mistanke om lovbrudd for alle forholdene som skal undersøkes.

− Dagens Westerdals ble opprettet gjennom en rekke transaksjoner og høyskolen har hatt handel med nærstående. Derfor vil vi se nærmere på det, sier han.

Kunnskapsdepartementet vil særlig se på transaksjoner med nærstående. I tilsynet er nærstående definert som personer, virksomheter og andre typer organisasjoner som direkte eller indirekte har en relasjon til høyskolen på en måte som kan skape usikkerhet om handelen eller transaksjonen skjer på markedsmessige vilkår.

Rette opp feil

Kunnskapsdepartementet har fått kritikk for at tilsynet med private høyskoler og fagskoler ikke har vært gjennomført på en god nok måte, og det er nå opprettet en egen tilsynsenhet i departementet. Denne enheten skal nå føre tilsyn med WOACT.

− Tilsynsenheten har fått tilført ressurser slik at vi skal kunne følge opp de private høyskolene og fagskolene bedre. Formålet er å finne ut om høyskolen følger reglene, slik at pengene kommer studentene til gode. Hvis vi avdekker feil, må disse rettes opp, sier kunnskapsministeren.

Tilsynsenheten har i første omgang bedt høyskolen om å levere en rekke opplysninger, med frist til 1. november, som skal danne grunnlag for tilsynet. Det er særlig transaksjoner med nærstående tilsynsenheten ønsker å se på. Det kan for eksempel handle om husleie og drift og vedlikehold av bygg.

Høyskolen har også mottatt varsel med pålegg om retting på regnskaps- og årsrapportering for 2015 på lik linje med en rekke andre private høyskoler.

Grundige undersøkelser

Dagens Næringsliv skrev høsten 2015 flere artikler om Anthon B. Nilsen-konsernet, som blant annet eier den private høyskolen WOACT. Her kom det frem opplysninger som tydet på at den tidligere skolen Westerdals School of Communication, som er en del av den nye høyskolen, hadde mottatt statstilskudd for et utdanningstilbud som den ikke hadde godkjenning for.

I etterkant har Kunnskapsdepartementet gjort en rekke grundige undersøkelser i saken. Det har ført til at departementet krever tilbake 34, 8 millioner kroner i statstilskudd som skolen aldri skulle ha fått utbetalt, og utelukker ikke at det kan komme flere tilbakebetalingskrav senere.  Departementet krever også 21 millioner kroner i erstatning fra høyskolen fordi elever har fått studiestøtte som de ikke hadde krav på. Departementet har anmeldt flere forhold ved Westerdals til Økokrim.

Ser på fusjonen

I 2014 ble tre skoler i Anthon B. Nilsen- konsernet fusjonert til en ny høyskole, Westerdals Oslo School of Arts Communication and Technology. Departementet mener at fusjonen og transaksjonene som ble gjort i den forbindelse, innebar en overføring av verdier som er i strid med forbudet om å overføre statlige midler til eier eller nærstående.

− Vi har arbeidet med denne saken over lang tid, og høyskolen har bidratt med å svare på våre spørsmål. Frem til nå har vi fulgt opp en rekke enkeltsaker, men nå vil vi gjøre et mer helhetlig tilsyn for å få en bedre oversikt over ulike transaksjoner og organisasjonsendringer. Denne måten å jobbe på er et resultat av at vi har en ny og mer slagkraftig tilsynsenhet, sier statsråden.

 

Tilsyn med Westerdals

Kunnskapsdepartementet åpner tilsyn med Westerdals, og ber blant annet om:

  • Beskrivelse av hvilke posisjoner eierne og deres nærstående har i de ulike selskapene i Anthon B. Nilsen-konsernet.
  • En beskrivelse av alle selskapstransaksjoner og fusjoner fra 2010 til 2016 i selskapsstrukturen rundt Westerdals Oslo School of Arts Communication and Technology.
  • Oversikt over omfanget av ulike typer transaksjoner, særlig transaksjoner med nærstående.
  • Beskrivelse for prising av intern handel mellom skolen og nærstående, inkludert prising av lån, leieavtaler, kjøp og salg m.v.
  • Kontrakter gjeldende mellom skolen og dens nærstående i perioden 2013-2015.