Historisk arkiv

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Det er hovedforslagene i stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet,som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte onsdag 13. april.

– Hva elevene lærer på skolen har stor betydning for vår fremtid, og vi mener tiden er inne for en oppdatering av innholdet. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015: 8 Fremtidens skole, som begge er skrevet av Ludvigsen-utvalget, er en del av bakgrunnen for tiltakene i meldingen.

Mer tid til dybdelæring

Utvalget pekte på at nye temaer er tatt inn i de nasjonale læreplanene uten at noe annet er tatt ut. Det gjør at lærerplanene blir stadig mer overlesset. Derfor foreslår regjeringen å fornye læreplanene, men beholde dagens fag.  

– For å lære noe grundig, må elevene få nok tid til å fordype seg. Dagens lærerplaner gaper over for mye. Lærerne må haste videre til nye temaer uten at elevene har fått tid til å lære skikkelig. Derfor trenger vi færre og tydeligere kompetansemål, sier Røe Isaksen.

Et mål med fornyelsen av læreplanene er at de også skal bli en bedre støtte til lærernes undervisning og vurdering av elevene.

Demokrati, bærekraftig utvikling og livsmestring

I arbeidet med fagfornyelse foreslår regjeringen at tre tverrfaglige temaer skal prioriteres. Det er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. Dette er temaer som vil prege samfunnsutviklingen.

– Demokratiutvikling er kjernen i skolens oppdrag og et åpenbart tema i flere fag. Bærekraftig utvikling skal både romme miljøutfordringene og teknologiske endringer. I tillegg må skolen bidra til å ruste elevene til et samfunn hvor mange unge opplever forskjellige typer press, sier Røe Isaksen.

De fagovergripende temaene skal vektlegges på fagenes egne premisser og ikke gå på bekostning av de eksisterende fagene i skolen.

Forankring i sektoren

Mange vil være enige i at det er på tide med en opprydning og slanking av fagplanene, men det vil være uenighet om hva som skal bort.

– Vi har nå lagt rammene, men det er fagfolk og skolesektoren skal gjøre de konkrete faglige vurderingene. Vi vil starte arbeidet med fornyelsen raskt, men vi skal bruke den tiden vi trenger. Sektoren skal være aktivt med i arbeidet og vil få god tid til å forberede seg på de endringene som kommer, sier kunnskapsministeren.

Derfor skal det utarbeides en strategi for arbeidet og involvering i fagfornyelsen, i samarbeid med organisasjonene som representerer kommuner, fylker, skolelederne og lærerne. Dette gjøres for å sikre en god prosess og forutsigbarhet.

Ny generell del

Regjeringens forslag til fornyelsen av skolens innhold inkluderer også læreplanverkets generelle del. Den bygger på formålsparagrafen, og beskriver skolens dannelsesoppdrag og det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring.

– Mye tyder på at generell del i for liten grad brukes i det lokale arbeidet med læreplaner. Det svekker skolens dannelsesoppdrag. Derfor foreslår vi en ny og oppdatert generell del. Den skal tydeliggjøre skolens helhetlige ansvar for utvikling av elevenes sosiale kompetanse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, behandles formelt av Kongens i statsråd fredag 15. april.

Innhold i meldingen punkter oppsummert.pdf