Historisk arkiv

Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Bedre hjelp til barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mange barn som trenger ekstra hjelp i skole og barnehage, får ikke den hjelpen de har krav på. Regjeringen ber nå en ekspertgruppe gi råd om hvordan disse barna skal få bedre tilbud.

– Ekspertgruppen skal bidra til at barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning, får tilbud av høy kvalitet. Alle barn og unge skal være en del av et inkluderende barnehage- og skolemiljø, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Praktiske råd

Barn og unge som trenger ekstra tilrettelegging er ikke en ensartet gruppe. Noen barn vil kun trenge litt ekstra hjelp i en periode, mens andre har omfattende behov og vil trenge særskilt tilrettelegging gjennom hele barnehage- og skoleløpet. Men uavhengig av behovet for tilrettelegging, skal alle barn og unge ha et inkluderende og likeverdig tilbud.  

–Det er for store variasjoner fra kommune til kommune i tilbudet barn får. Et av målene med ekspertgruppens rapport, er å gi alle som jobber i barnehage og skole et bedre grunnlag for å velge de virkemidler og tiltak som egner seg best for barna, sier Torbjørn Røe Isaksen.  

Ledes av professor Thomas Nordahl

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging består av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole i Danmark, Sverige og Norge. Gruppen skal etter planen levere sin rapport om ett år, og arbeidet ledes av professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet. 

– Dette er et viktig arbeid for barnehage- og skolesektoren, og ikke minst for barn og unge som trenger mer støtte og bedre læring. Jeg ser fram til å lede dette arbeidet, og jeg håper vi kan bidra med kunnskap og forslag som ansatte i barnehage og skole kan bruke til å møte de utfordringer de står overfor, sier professor Thomas Nordahl. 

Ekspertgruppen skal

-  Identifisere faktorer og sammenhenger som fremmer og hemmer inkludering i barnehage og skole, på alle nivåer, fra nasjonale myndigheter til den enkelte gruppe/klasse

-  Foreslå virkemidler og tiltak på de ulike nivåene som kan fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole, Vurdere behov for kompetanse og kapasitet

- Foreslå virkemidler og tiltak for at overgangene fra barnehage til skole og i grunnopplæringen blir best mulig og bidrar til inkludering

-  Drøfte om og hvordan organisering lokalt og hvordan praksis i barnehage og skole kan bidra til et mindre behov for spesialundervisning

-  Foreslå hvordan skolen kan sikre at elever med behov for ekstra støtte blir møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk

- Vurdere hvordan innhold og organisering av kommunale tjenester og flerfaglig samarbeid kan fremme inkludering og bidra til høy kvalitet på tilbudene

-  Belyse hvordan det statlige virkemiddelapparatet bedre kan støtte inkluderingsarbeid lokalt

- Drøfte eventuelle regelverksutfordringer 

Rammer

Ekspertgruppens arbeid skal omfatte private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Den skal se på tilbudet til barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte i utvikling og læring. Det vil bli oppnevnt en referansegruppe til ekspertgruppens arbeid med sentrale aktører fra sektorene. 

Ekspertgruppens medlemmer

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet, Hamar

Professor Bengt Persson, Høgskolan i Borås, Sverige

Førsteamanuensis Camilla Brørup Dyssegaard, Danish School of Education - Danish Clearinghouse for Educational Research, København, Danmark

Professor Bjørn Wessel Hennestad, BI, Oslo

Forsker/PhD Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet, Oslo

Rektor/enhetsleder Judith Ellinor Martinsen, Prestvannet skole, Tromsø.

Lektor Elin Kragset Vold, Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik

Fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, Espira barnehager, Oslo

Skolesjef Trond Johnsen, Lillehammer kommune