Historisk arkiv

Historisk arkiv

Enklere tilgang til forskningsdata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

– Forskning som skjer ved bruk av offentlige midler, skal være til det beste for alle. Derfor er det viktig at også dataene bak forskningsresultatene er tilgjengelige for flest mulig: for andre forskere, men også for forvaltningen og næringslivet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Grunnprinsipper for forskningsdata 

Strategien slår fast tre grunnprinsipper for offentlig finansierte forskningsdata i Norge: 

  • Forskningsdata skal være så åpne som mulig, og så lukkede som nødvendig.
  • Forskningsdata bør håndteres og tilrettelegges slik at verdiene i dataene kan utnyttes best mulig.
  • Beslutninger om arkivering og tilrettelegging av forskningsdata må tas i forskerfellesskapene. 

– Disse prinsippene understøttes av forventninger og tiltak som vil gi forskerne bedre støttetjenester for å håndtere forskningsdata på en god måte. Det er viktig at institusjonslederne tilrettelegger lokalt, mens vi bidrar med gode nasjonale rammebetingelser, fastslår Røe Isaksen. 

Krav om datahåndteringsplaner

Stadig flere vitenskapelige tidsskrifter krever tilgang til grunnlagsdataene når forskningsresultater skal publiseres. I EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, er åpen tilgang til forskningsdata og krav om datahåndteringsplaner standard. Norges forskningsråd krever også at godkjente planer for håndtering av data skal foreligge når kontrakt for nye forskningsprosjekter skal inngås. 

–Dette stiller krav til tydelige retningslinjer og prosedyrer ved den enkelte forskningsinstitusjon, sier Røe Isaksen. 

Enklere tilgang til data fra Statistisk sentralbyrå

Det må bli enklere for forskere å få tilgang til data fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Derfor vil regjeringen utrede en finansieringsmodell for tilgang til SSB-data, og støtte opplæring for forskere og støttepersonell i regi av SSB. 

–Data fra SSB inngår i en rekke forskningsprosjekter. Vi vil legge til rette for en mer effektiv og forutsigbar tilgang til slike data, fortsetter Røe Isaksen. 

Regjeringen vil ta hensyn til forslag fra Statistikklovutvalget og innspill fra høringen i arbeidet med å bedre forskeres tilgang på data fra SSB. 

Enklere og sikrere tilgang til helsedata

–Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Nå er det viktig at disse dataene gjøres lettere tilgjengelig for forskere, slik at vi får best mulig forskning på mest mulig effektiv måte, avslutter kunnskapsministeren.