Historisk arkiv

Flere barnehagelærere og nok ansatte i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flere av de ansatte skal være barnehagelærere, og barnehagene skal ha nok ansatte. Regjeringen vil også innføre en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

− Alle som har hatt barn i barnehagen vet at de som jobber der, er det aller viktigste for om barnet har det godt. Derfor vil vi ha flere barnehagelærere blant de ansatte, og en norm som sikrer at det er nok voksne til å følge opp barna, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag sender regjeringen på høring et forslag om en helt ny nasjonal bemanningsnorm, et forslag om en skjerpet pedagognorm, og et forslag som skal sikre barna en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO.

Ny nasjonal bemanningsnorm

Dagens regelverk stiller ikke krav til hvor mange barn det kan være per ansatt. Nå vil regjeringen sikre at det minst skal være

  • én voksen per tre barn under tre år
  • én voksen per seks barn over tre år

– I dag er det store forskjeller i bemanningen til barnehager. Der bemanningen er lav, har de ansatte dårligere mulighet til å gi alle barna god oppfølging og et godt tilbud. Med en nasjonal norm vil vi sikre at alle barn får mange nok voksne rundt seg uavhengig av hvilken barnehage de går i, sier Røe Isaksen.

Skjerper pedagognormen

Regjeringen vil også ha flere barnehagelærere i barnehagen, og foreslår at det skal være minst

  • én pedagogisk leder per 7 barn under tre år
  • én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14-18 barn over tre år. Men det er store forskjeller mellom barnehagene. I de barnehagene med færrest barnehagelærere, er det mer enn 21 store barn per barnehagelærer. I de barnehagene med flest barnehagelærere, er det mindre enn 10 store barn per barnehagelærer.

– Vi vil at flere av de ansatte skal være barnehagelærere. De er faglige eksperter på å få barna våre til å leke, utvikle seg og trives, og nøkkelen til å få til en god barnehage. Barnehagen er del av utdanningsløpet, og tidlig innsats starter allerede her, sier Røe Isaksen.

– I dagens regelverk er minimumskravet at 33 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere. Med regjeringens forslag vil kravet til andelen barnehagelærere bli 43 prosent. Høyres mål er å komme opp 50 prosent barnehagelærere, sier Røe Isaksen.
 
– I regjeringsplattformen lovte vi en bemanningsnorm innen 2020. Nå innfrir vi løftet før tiden, sier kunnskapsministeren.

Bedre overgang til skole

Regjeringen vil også innføre en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og SFO. Undersøkelser viser at en av fire barnehager ikke har rutiner som sikrer barna en god overgang. Både en ny OECD-rapport og departementets egen gjennomgang av regelverket viser at barn i dag ikke er tilstrekkelig sikret en god overgang.

– Barn og foreldre skal oppleve overgangen som trygg og god. Det er viktig at skolen er forberedt på det barna har med seg, for å sikre tidlig innsats. Hvis et barn for eksempel har fått særlig tilrettelegging i barnehagen, vil det være en fordel at skolen vet om dette helt fra første skoledag, sier kunnskapsministeren.

Lage kommunale planer

Regjeringen foreslår at kommunene får plikt til å samordne samarbeidet mellom skolene og barnehagene, og utarbeide lokale planer for å sikre en god overgang. Det skal tas særlig hensyn til barn med særlige behov, og kommunene kan lage rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole forutsatt samtykke fra foreldrene. Også friskolene skal utarbeide en plan for overgangen til sin skole.

Også SFO skal være involvert i arbeidet.
– Mange barn begynner i SFO før eller samtidig som første skoleår. Derfor er det viktig at arbeidet med overgangsordninger også inkluderer SFO. Noen barn begynner i SFO opptil to eller tre uker før de starter i skolen, sier Røe Isaksen.

Høringsfristen er 13. oktober 2017.

Se høringsnotatet